Navigácia

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

´´Poľsko-slovenské partnerstvo k spoločnému rozvoju´´

    

Základné informácie o projekte

 

Názov mikroprojektuVzdelávanie v oblasti nových trendov vo výrobe, odbyte a v manažovaní vybraných podnikov cestovného ruchu v kontexte cezhraničnej spolupráce

 

Typ a číslo mikroprojetku: Individuálny projekt č. INT/EB/ZA/3/V/A/0186

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 

Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pre prioritnú os 3

 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

 

Vedúci partner mikroprojektu: Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

Web vedúceho partnera: https://sosmt.edupage.org/

Partner  mikroprojektu: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr 8

Web partnera: https://gastronom.eduportal.bielsko.pl/aktualnosci

 

Opis mikroprojektu: Projekt vznikol ako súčasť strategického rozvoja školy. Prioritou školy je efektívne vzdelávanie a odborná príprava v oblasti obchodu a služieb.

 

Ciele mikroprojektu: Zvýšiť úroveň kvality odborného vzdelávania na oboch stredných školách a na lepšie možnosti uplatnenia absolventov v praxi. Podporou a rozvojom cezhraničného vzdelávania sa vyrovnajú rozdielymedzi úrovňou vedomostí a praktických zručností žiakov na oboch stranách hranice.

Obdobie realizácie: 01-2020 – 12-2020

 

Hodnota projektu: 29 997,24 Eur

 

Spolufinancovanie:

Európsky fond regionálneho rozvoja: 85 % (25 497, 65 €)

Štátny rozpočet: 10 % (2 999,72 €)

Vlastný vklad: 5 % (1499, 87 €)

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria