Navigácia

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ

 

 

 

Do súťaže „Stredoškolskej odbornej činnosti“ sa zapojili

Laura Migrová a Júlia Raffajová

(žiačky 5. ročníka študijného odboru hotelová akadémia)

 v odbore č.  08 Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch,

 

na témy:

Laura Migrová: Incentívny cestovný ruch a jeho vplyv na rozvoj ubytovacích zariadení;

Júlia Raffajová: Vplyv pohostinských a ubytovacích zariadení na životné prostredie.

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:

RNDr. Libuše Grulichová, PhDr. Peter Huľo, PhD. a Mgr. Ivana Brozmanová.

 

Celkové zhodnotenie prác:  

     Dňa 10. februára 2023, v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine sa uskutočnil 45. ročník  školského kola súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Zapojili sa do nej žiačky 5. ročníka študijného odboru hotelová akadémia.  Zo 17 schválených odborov predsedníctvom celoštátnej odbornej komisie SOČ sa rozhodli pre odbor cestovný ruch. Laura Migrová sa vo svojej práci zaoberala vplyvom incentívneho cestovného ruchu na ekonomický, sociálny a environmentálny rozvoj ubytovacích zariadení v regiónoch Turiec a Liptov. Júlia Raffajová v uvedených regiónoch skúmala vplyv pohostinských a ubytovacích zariadení na životné prostredie.

      Žiačky sa jednotlivými problematikami zaoberali vyše roka. Ich práca nebola jednoduchá. Začali študovaním domácej a zahraničnej odbornej literatúry. Museli zistiť, kto sa uvedenými problematikami zaoberal, čo konkrétne pre spoločnosť priniesol ap. Na základe takto získaných poznatkov sa pustili do svojho osobného bádania. Vypracovali dotazníky, ktoré distribuovali respondentom, od ktorých zisťovali to, čo ich zaujímalo. Ich odpovede vyhodnocovali slovne i graficky, porovnávali a na samotnej súťaži interpretovali.

    Zistenia žiačok boli veľmi zaujímavé a zaujímavo podané. Hodnotiacej komisii dokázali promptne a plnohodnotne odpovedať na otázky, čo bolo prejavom toho, že sú v daných problematikách  veľmi dobre zorientované. 

     Vysoko pozitívne hodnotíme žiakov, ktorí už počas štúdia v strednej škole prejavujú záujem o študovanie a vedecké skúmanie spoločenských javov. Opakovaným čítaním, triedením informácií, ich ukladaním do dlhodobých pamätí si totiž maximalizujú svoj kognitívny potenciál, ktorý využijú vo všetkých sférach svojich osobných a pracovných životov.

      Komisia sa rozhodla udeliť obidvom žiačkam 1. miesto a odporučila ich postup do okresného kola SOČ.

Žiačkám srdečne gratuluje!!!

 

Autori: RNDr. Grulichová, PhDr. Huľo, PhD.

 

 

43. ročník

 

 

 

Predsedníctvo Celoštátnej odbornej komisie SOČ na svojom zasadnutí prehodnotilo a schválilo v školskom roku  2020/2021 poradie a názvy 17 súťažných odborov:

01 Problematika voľného času

02 Matematika, fyzika

03 Chémia, potravinárstvo

04 Biológia

05 Životné prostredie, geografia, geológia

06 Zdravotníctvo a farmakológia

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 Informatika

12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

13 História, filozofia, právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 Ekonomika a riadenie

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

 

Termín kontroly práce: december 2020

Termín odovzdania práce: január 2021

 

Termín konania obhajoby SOČ:

začiatok februára 2021

 

Bližšie informácie:

RNDr. Libuše Grulichová, kabinet B4

 

 

 

ŠKOLSKÉ KOLO  súťaže sa konalo 5.februára 2020 v učebni C 5.

Do súťaže „Stredoškolskej odbornej činnosti“ sa zapojila

Viktória Kiššová,

(žiačka 5. ročníka študijného odboru Hotelová akadémia)

 v odbore č.  08 Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch,

na tému: Dopyt po cateringových službách na Slovensku.

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:

RNDr. Libuše Grulichová, PhDr. Peter Huľo, PhD. a Ing. Nataša Račeková

Žiačka obhajovala svoju prácu formou prezentácie. Cieľom jej práce  bolo zistiť záujem o využívanie cateringových služieb spotrebiteľov na Slovensku, producentov o ich poskytovanie a spoznať ekonomický prínos, ktorý plynie z tejto podnikateľskej činnosti.

Žiačka získala 1. miesto v ŠK SOČ a postúpila do OK SOČ.

OK SOČ, ktoré sa konalo 9. 3. 2020 na SPŠ v Martine.

Tu získala 2. miesto. 

Napriek mimoriadnym opatreniam sa konalo dňa 7. apríla 2020 KK SOČ v Kysuckom Novom Meste, ktoré prebiehalo dištančnou formou.

Žiačka sa so svojou prácou umiestnila na 3. mieste.

Srdečne gratulujeme!

Martin , 26.05.2020

Autor: RNDr. Libuše Grulichová

 

 

40. ročník súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ – ŠKOLSKÉ  KOLO

ŠKOLSKÉ KOLO  súťaže sa konalo    28.februára 2018    v učebni C 5.

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Mgr. Janka Petríková,

Ing. Janka Jancková a Ing. Pavol Kapusňák.

Výsledky školského kola :

V odbore č.  16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

                    Filip Cabadaj III. IKT

Téma:         Terchovská muzika v modernom prevedení: World music

V odbore č.  13 História, filozofia, právne vedy

                   Branislav Jelšovský III.T

Téma:         História mesta Turany

 

Filip obhajoval svoju prácu formou prezentácie, v ktorej použil autentické fotografie a zvukové ukážky nahrávok skupín Arzén a Nebeská muzika.

Braňo zhodnotil poznatky občanov Turian o histórii mesta formou ankety.

Obidvom účastníkom  gratulujeme a držíme palce aby boli úspešní aj v okresnom kole.

Martin 28.2.2018    Mgr. Bartošová

 

 

39. ročník súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ – KRAJSKÉ  KOLO

Filip Cabadaj z triedy II. IKT  s prácou na tému  Terchovská muzika v Turci  reprezentoval našu školu aj v krajskom  kole SOČ, ktorá sa konala dňa 04. apríla 2017 v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto.

Jeho práca bola zadelená do kategórie 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. V tejto kategórii bolo 11 najzaujímavejších prác z regionálnych kôl.  Zvláštnosťou je, že sa s podobnou témou stretli dve práce, jedna naša o Terchovskej muzike v Turci a jedna zo Žiliny, o Terchovskej muzike.

Filipovi za vzornú reprezentáciu patrí pochvala a gratulácia.

Veríme, že sa na budúci rok budeme tešiť s ďalšími študentmi v tejto zaujímavej súťaži SOČ.

Autor: Mgr. Bartošová

 

38. ročník súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ – KRAJSKÉ  KOLO

Dňa 5. apríla 2016 sa v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo 38. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Súťažilo 154 žiakov stredných škôl Žilinského kraja v 17-tich odboroch, ktorí do tohto kola postúpili z okresných kôl. Našu školu reprezentovali traja žiaci v dvoch odboroch.
 Ivana Precnerová V. HA a Ivana Kramárová V. HA v odbore  Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia.  Lukáš Matožek
III. C-K-O v odbore  Biológia. V silnej konkurencii obstáli výborne a umiestnili sa na pekných miestach.

3.  miesto:  Lukáš Matožek s prácou „ Lepidoptera “

 (mini - encyklopédia o domácom chove motýľov) 

4. miesto:  Ivana Precnerová s prácou „ Vplyv molekulárnej gastronómie na ľudské zdravie “

6. miesto:  Ivana Kramárová s prácou „ Nové trendy v slovenskej gastronómii “

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce výsledky a srdečne blahoželáme.

 

                                                

                        Autor textu:  RNDr. Jana Ramachová                      Autor foto: Ing. Slavomíra Guráňová

                                                 metodik SOČ

 

 

38. ročník súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ – OKRESNÉ  KOLO

 

Okresné kolo súťaže SOČ  sa konalo v  SPŠ Martin  dňa 18. marca 2016.

 Súťažilo 36 žiakov stredných škôl z okresu Martin a Turčianskych Teplíc v deviatich súťažných kategóriách. Našu školu reprezentovali traja žiaci a to veľmi úspešne. Získali sme dve 1. miesta a jedno 2. miesto. Všetci traja postupujú do krajského kola.

 V odbore   08 HOTELIERSTVO, GASTRONÓMIA A CESTOVNÝ RUCH  súťažili len dve a to naše žiačky. Síce do krajského kola postupujú vždy len prvé dve miesta, tak nepostúpili automaticky. Museli si svoje práce obhájiť pred odbornou hodnotiacou komisiou. Tá rozhodla nasledovne:

1. miesto: Ivana KRAMÁROVÁ s prácou „Nové trendy v slovenskej gastronómii“ Zaoberá sa novými trendmi ako sú napr.:  TAKE AWAY, „Fanky“ jedlá, RAWfood, zážitková, etnická či welnes gastronómia, BIO produkty a potraviny. Okrem toho porovnáva záujem verejnosti o tieto nové trendy formou rozhovorov v dvoch lokalitách. V  RAWfood reštaurácii BEMBA v Bratislave a bioobchode VitaLine v Martine.

2. miesto: : Ivana PRECNEROVÁ s prácou  „Vplyv molekulárnej gastronómie na ľudské zdravie“  Táto, u nás pomerne málo známa a netradičná príprava pokrmov, používa aj tekutý dusík a rôzne chemické látky. Aké názory na takúto „chemickú kuchyňu“ a jej vplyv na ľudské zdravie majú odborníci ale aj laická verejnosť?To bol hlavný cieľ práce. Zistené výsledky a závery sú veľmi zaujímavé a o tejto problematike budeme ešte isto počuť. Súčasťou obhajoby práce sú aj praktické ukážky z dielne molekulárnej kuchyne, čím sa stáva ešte atraktívnejšou.

V odbore  04 BIOLÓGIA súťažili 4 žiaci. V konkurencii žiakov z gymnázií sme obstáli výborne.

1. miesto: Lukáš MATOŽEK s prácou „Lepidoptera“ ( mini – encyklopédia o domácom chove motýľov) Svojej záľube, chovu motýľov, sa venuje od svojich dvanástich rokov. Literatúry o motýľoch je veľa, no o ich chove málo. Do práce vybral z množstva odchovaných motýľov desať,z troch čeľadí(okáňovité, lišajovité,vidlochvostovité). Popisuje svoje skúsenosti a výsledky vlastného chovu, ktoré doplnil aj vlastnou fotodokumentáciou. Vytvoril tak podklady k mini-encyklopédii o domácom chove motýľov, ktorá isto poteší každého chovateľa. K obhajobe práce doniesol aj ukážku výsledku chovu, preparované motýle.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa bude konať  5.apríla 2016 v Kysuckom Novom Meste.

         

 

Autorka textu:  RNDr. Jana Ramachová, metodik SOČ

Autorka fotografie: Ing. Slavomíra Guráňová

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria