Navigácia

HOTELOVÁ AKADÉMIA

štúdijný odbor

 

  

Kód odboru a názov odboru: 6323 K hotelová akadémia

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce, súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania. Je schopný vykonávať ekonomické činnosti, spojené so získaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva a rozvojových programov hotelierstva, vo svojej práci uplatňuje výsledky prieskumu trhu a regionálnych špecifík. Ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie, dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu pri realizácii podnikateľských zámerov. Zaujíma sa o vývojové trendy v odbore z globálneho i regionálneho hľadiska. Je pripravený na okamžitý vstup do praxe.

Odborné predmety:

administratíva a korešpondencia

aplikovaná informatika

ekonomika

geografia cestovného ruchu

hotelový a gastronomický manažment

komunikácia

služby cestovného ruchu

právna náuka

marketing

osobné financie

personálny manažment

potraviny a výživa

spotrebiteľská výchova

technika obsluhy

technológia prípravy pokrmov

účtovníctvo

základy podnikania.

 

Praktická príprava:

príprava pokrmov

stolovanie

prevádzková prax.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria