Navigácia

OBCHODNÝ PRACOVNÍK

štúdijný odbor

Kód odboru a názov odboru: 6442 K obchodný pracovník

Dĺžka štúdia: 4 roky

Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník je schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových alebo technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru. Odborné vzdelanie umožňuje vstup absolventov do všetkých druhov obchodných a sprostredkovateľských firiem. Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych technológií moderného obchodu, reklamy, výskumu trhu, propagácie výrobkov a prezentácií firiem s použitím IKT. Absolvent ovláda manuálne zručnosti potrebné pri práci v obchodno-prevádzkových jednotkách: odborný predaj celého – potravinárskeho i nepotravinárskeho sortimentu tovaru, prebierku, skladovanie, ošetrovanie, výdaj, vystavovane a aranžovanie tovaru v predajni. Ovláda kvalifikovanú poradenskú činnosť vychádzajúcu z poznania základných vlastností tovaru a jeho funkcií. 

Odborné predmety:

aplikovaná informatika

ekonomika

obchodná prevádzka

odborný výcvik

osobné financie

technika administratívy

tovaroznalectvo

výchova k podnikaniu

základy marketingu

účtovníctvo.

Súčasťou teoretického a praktického vyučovania je výchova k hygiene práce, k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane vychádzajúca z platnej legislatívy ku konkrétnemu, t.j. potravinárskemu alebo nepotravinárskemu odboru.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria