Navigácia

KUCHÁR

štúdijný odbor

 

Kód odboru a názov odboru: 6445 K kuchár

Dĺžka štúdia: 4 roky

 

Absolvent študijného odboru 6445 K kuchár je kvalifikovaný odborník, ktorý ovláda práce súvisiace s prípravou bežných i  technologicky náročných jedál, ako aj jedál cudzích kuchýň. Pozná suroviny a ich význam vo výžive, zásady hygieny a prípravy zdravotne bezpečných pokrmov a nápojov. Ovláda princípy ekonomiky so zameraním na ekonomiku a organizáciu spoločného stravovania, má potrebné vedomosti z oblasti vedenia administratívy a účtovníctva vo výrobných strediskách spoločného stravovania, pre svoj odborný rast vie využívať informačno-komunikačné technológie. Ovláda cudzí jazyk.

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti spoločného stravovania a tiež ako samostatný podnikateľ. Môže vykonávať funkciu kuchára v hoteloch, reštauráciách a ostatných zariadeniach spoločného stravovania, má predpoklady vykonávať manažérske funkcie v danej oblasti.

Po ukončení štúdia absolvent získava výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v pomaturitnom alebo vysokoškolskom štúdiu za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl.

 

 

 

Odborné predmety:

ekonomika

svet práce

manažment a marketing

účtovníctvo

potraviny a výživa

technológia

administratíva a korešpondencia

aplikovaná informatika

medzinárodní gastronómia

technika obsluhy a služieb

 

Praktické vyučovanie:

Odborný výcvik


 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria