Navigácia

Čašník servírka

Nadpis

Kód odboru a názov odboru: 6444 K čašník, servírka 

Dĺžka štúdia: 4 roky     

Absolvent 4-ročného študijného odboru 6444 K čašník, servírka po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

Absolvent:

 • ovláda prípravu stolovania, prijímanie jednoduchých i zložitých objednávok, podávanie informácii o jedlách a nápojoch, účtovanie na registračnej pokladnici, inkasovanie tržieb a vyúčtovanie,
 • ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke
 • ovláda obsluhu technického vybavenia, prácu s s kontrolnou pokladnicou, inkasovať tržby,
 • ovláda práce so stolovaním pri mimoriadnych príležitostiach, zostavovať slávnostné menu, zostavovať jedálne a nápojové lístky, špeciálne spôsoby stolovania,
 • pozná zásady správneho skladovania a ošetrovania potravín,
 • vie správne pripraviť miešané nápoje, čapovať a ošetrovať nápoje,
 • ovláda společenské pravidlá správania sa, komunikovať s hosťom,
 • dodržiavať hygienické a bezpečnostné předpisy.

 

Pracovné uplatnenie

 • absolvent je pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu,
 • je pripravený na výkon odborno – prevádzkových a technicko – hospodárskych funkcií,
 • je pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu, môže pracovať ako prevádzkar, vedúci pracovník, hlavný čašník, barman, barista, someliér, skladník,
 • absolvent je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a cestovného ruchu a ako živnostník.

Nadväzujúce štúdium:

 • pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium, za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria