Navigácia

Rada školy

Štatút Rady školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY 

 

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení,  sa vydáva tento Štatút Rady školy.

Čl. 1

Základné ustanovenie

(1) Rada školy  sa zriaďuje pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11,  036 80 Martin

(2) Sídlo Rady školy  je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je   zriadená.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie Rady školy

(1) Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy,  pri ktorej je zriadená.

(2) Rada školy  je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

                                                                    

Čl. 3

Činnosť Rady školy

(1)  Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

(2) Rada školy

a)  uskutočňuje výberové konanie  na vymenovanie riaditeľa,        

b)  navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8  písm. b) až d) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z. najmä:

1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

3. k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

4. k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia,

5. k návrhu rozpočtu,

6. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy.

 

(3) Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a  tajným hlasovaním určí  víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo  odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný všetkými členmi Rady školy.

 

Čl. 4

Zloženie Rady školy.

(1) Rada školy  má  11 členov.

(2) Členmi Rady školy  sú :

a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

c) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

d) traja zvolení zástupcovia rodičov,

e) jeden zástupca žiakov

(3) Členom Rady školy môže byť i  delegovaný  zástupca právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá  sa podieľa na výchove a vzdelávaní, ktorého členstvo v orgáne školskej samosprávy je čestné a bez hlasovacieho práva.

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov Rady školy

(1) Voľba zástupcov rodičov do Rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do Rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy .

(3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy .

(4) Voľba zástupcu žiakov do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov školy.

(5) Členovia Rady školy  sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom Rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(6) Spôsob voľby členov Rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

(7) Členstvo v Rade školy zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b) vzdaním sa členstva,

c)  ak člen Rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu,

d) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

e)   ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

f)     ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

g)    odvolaním zvoleného člena podľa  § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z.z.,

h)    odvolaním člena, ktorý je zástupcom  obecného zastupiteľstva, samosprávneho kraja, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na  výchove a vzdelávaní, ktorí boli do Rady školy delegovaní,

i)    obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

j)  úmrtím.

(8) V prípade zániku členstva v Rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda povinný do 30 dní iniciovať nástup náhradného člena – ďalší v poradí zo zvolených zástupcov do Rady školy ( Čl.5 ods.5 štatútu).

Čl. 6

Pravidlá rokovania Rady školy

(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu Rady školy a podpredsedu Rady školy.

(2) Predsedu a podpredsedu Rady školy  volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

(3) Predsedu rady školy Rada školy odvolá, ak:

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) o to sám požiada.

(4) Predsedu Rady školy  môže Rada školy odvolať, ak:

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona  596/2003 Z.z. alebo Štatútom Rady školy.

(5) Rada školy je uznášania schopná ( okrem Článku 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

(6) Na platné uznesenie Rady školy ( okrem Článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

(7) Rada školy  sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Termíny zasadnutí Rady školy pre príslušný školský rok si Rada školy dohodne najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Pozvánky na zasadnutia orgánu školskej samosprávy zabezpečuje predseda Rady školy  a zasiela ich v elektronickej verzii (príp. poštou) všetkým členom Rady školy,  najneskôr 10 dní pred zasadnutím Rady školy.

(8) Nová Rada školy musí byť zvolená najneskôr do troch dní pred skončením funkčného obdobia Rady školy.

(9) Zasadnutie Rady školy je verejné ak Rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

(10) Na účely  výberového  konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi Rady školy  aj jeden delegovaný zástupca Okresného úradu odboru školstva, jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie a jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja. Prizvaní zástupcovia majú hlas riadny.

(11) Zmeny v Štatúte Rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí Rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov Rady školy.

 (12) O priebehu každého zasadnutia Rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných členov Rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnica musí byť očíslovaná vzostupne podľa poradia zasadnutia v nasledovnom tvare - poradové číslo/kalendárny rok a podpísaná predsedom Rady školy. Prílohou zápisnice sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod. Zápisnicu zo zasadnutia Rady školy vyhotovuje predseda Rady školy a overuje člen Rady školy a do troch pracovných dní po zasadnutí rady školy  ju zasiela:

- v elektronickej podobe všetkým členom Rady školy a

- v tlačenej podobe spolu s prezenčnou listinou zriaďovateľovi školy  na adresu: Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

(13) V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni, s výnimkou výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy, môžu členovia Rady školy prijímať rozhodnutia (stanoviská) ,,per rollam“. V tomto prípade predseda Rady školy predloží e – mailom návrh rozhodnutia (stanoviska) Rady školy a v prípade potreby aj iné relevantné doklady všetkým členom Rady školy na vyjadrenie sa k predloženému návrhu v stanovenej lehote. Ak sa člen v stanovenej lehote nevyjadrí, platí že sa nezúčastnil rozhodovania a nepovažuje sa za prítomného. Pre uznášaniaschopnosť takéhoto rozhodovania sa vyžaduje, aby sa rozhodovania (hlasovania) zúčastnila nadpolovičná väčšina členov Rady školy a pre platnosť rozhodnutia (stanoviska) musí vyjadriť súhlas nadpolovičná väčšina zúčastnených na hlasovaní.

 

Hlasovanie sa e – mailovou poštou  uskutočňuje tak, že na vyhotovenom písomnom návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude uvedený:

a)  predmet, o ktorom sa rozhoduje/hlasuje,

b) dátum, dokedy má člen Rady školy vyjadriť svoje rozhodnutie/hlasovanie, predmet rozhodnutia (stanoviska) doplní hlasujúci člen Rady školy výsledkom jasne označenom buď: ,,za“ alebo ,,proti“ alebo ,,zdržal sa“ hlasovania.

O prijatí alebo neprijatí návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude každý člen Rady školy následne oboznámený.

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena Rady školy.

(1) Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu Rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania Rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam Rady školy,

e) predkladať na rokovanie Rady školy vlastné námety prípadne materiály.

(2) Člen Rady školy  je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem a neplnenie povinností člena Rady školy podľa tohto štatútu.

(3) Člen Rady školy  je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu Rady školy.

(1) Predseda Rady školy  je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu Rady školy  môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda Rady školy  predloží na najbližšom zasadaní návrh Štatútu Rady školy na schválenie.

(4) Predseda Rady školy  zvoláva, pripravuje a riadi schôdze Rady školy.

(5) Predseda Rady školy zvolá Radu školy  najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov Rady školy alebo riaditeľ školy  alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, Radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

(6) Uznesenie Rady školy  alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu Rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(7) Predseda Rady školy  vypracuje výročnú správu v termíne určenom Radou školy,      najneskôr do 31. marca.

(8) Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia Rady školy,
b) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
c) zmeny a nové zloženie Rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
d) ďalšie údaje určené Radou školy.

(9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle Rady školy.

Čl.9

Vzťahy Rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

(1) Predseda Rady školy informuje riaditeľa školy  o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá Rade školy  príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva Rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

Čl. 10

Finančné zabezpečenie  Rady školy

(1) Náklady na činnosť Rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy alebo školského zariadenia, alebo z rozpočtu zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia – § 24 ods.14 zákona č.596/2003 Z.z.

(2) Rada školy  nemá vlastný majetok.

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní Rady školy  a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V  Martine, dňa 25.10.2019                                                                   Mgr. Janka Miľanová

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria