Navigácia

RUJ

Polytematické maturitné zadania pre RUJ

ZOZNAM MATURITNýCH TéM Z RUSKéHO JAZYKA ÚROVEň B1

Prvá časť otázky je opis obrázkov, druhá je hlavná téme a tretia časť je situácia

 1. Rodina a spoločnosť, Kultúra a umenie, Šport
 2. Kultúra a umenie, Šport, Domov a bývanie
 3.  Šport, Domov a bývanie, Obchod a služby
 4. Domov a bývanie, Obchod a služby, Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
 5. Obchod a služby, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, Doprava a cestovanie
 6. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie, Doprava a cestovanie, Vzdelávanie
 7. Doprava a cestovanie, Vzdelávanie, Zamestnanie
 8. Vzdelávanie, Zamestnanie, Slovensko
 9. Zamestnanie, Vzťahy medzi ľuďmi, Krajina, ktorej jazyk sa učím
 10. Vzťahy medzi ľuďmi, Človek a príroda, Veda a technika v službách ľudstva
 11. Človek a príroda, Veda a technika v službách ľudstva, Človek a spoločnosť
 12. Veda a technika v službách ľudstva, Človek a spoločnosť, Komunikácia a jej formy
 13. Človek a spoločnosť, Komunikácia a jej formy, Masmédiá
 14. Komunikácia a jej formy, Masmédiá, Mládež a jej svet
 15. Masmédiá, Mládež a jej svet, Stravovanie
 16. Mládež a jej svet, Slovensko, Voľný čas, záľuby a životný štýl
 17. Stravovanie, Slovensko, Multikultúrna spoločnosť
 18. Voľný čas, záľuby a životný štýl, Multikultúrna spoločnosť, Krajiny, mestá a miesta
 19. Multikultúrna spoločnosť, Krajiny, mestá a miesta, Obliekanie a móda
 20. Krajiny, mestá a miesta, Obliekanie a móda, Knihy a literatúra
 21. Obliekanie a móda, Slovensko, Vzory a ideály
 22. Knihy a literatúra, - Voľný čas, záľuby a životný štýl, Krajina, ktorej jazyk sa učím
 23. Vzory a ideály, Krajina, ktorej jazyk sa učím, Vzťahy medzi ľuďmi
 24. Krajina, ktorej jazyk sa učím, Vzory a ideály, Režim dňa
 25. Slovensko, Režim dňa, Človek a príroda
 26. Režim dňa, Krajina, ktorej jazyk sa učím, Kultúra a umenie
 27. Krajina, ktorej jazyk sa učím ( Moskva), Kultúra a umenie, Rodina a spoločnosť
 28. Krajina, ktorej jazyk sa učím( Sankt- Peterburg), Stravovanie, Mládež a jej svet
 29. Slovensko, Knihy a literatúra, Stravovanie
 30. Slovensko, Rodina a spoločnosť, Človek a príroda

 

 

Билеты к экзамену по русскому языку на получение аттестата зрелости

 

Бил

Билет 1: Семья и общество, Культура и искусскуство, Спорт

Билет 2: Культура и искусскуство, Спорт, Родина и жильё

Билет З: Спорт, Родина и жильё, Торговля и службы быта

Билет 4: Pодина и жильё, Торговля и службы быта, Человеческое тело, забота о здаровье

Билет 5 : Торговля и службы быта, Человеческое тело, забота о здаробье, Транспорт и путешествование

Билет 6 : Человеческое тело, забота о здаробье, Транспорт и путешествование, Образование

Билет 7 : Транспорт и путешествование, Образование, Работа

Билет 8 : Образование, Работа, Словакия

Билет 9 : Работа, Отношение между людьми, Страна, которой язук я учусь

Билет 10: Отношение между людьми,  Человек и природа, Наука и технологии в службе человечества

Билет 11: Человек и природа, Наука и технологии в службе человечества, Человек и общество

Билет 12: Наука и технологии в службе человечества, Человек и общество, Коммуникация и её формы

Билет 13: Человек и общество, Коммуникация и её формы, Средства массовой информации

Билет 14: Коммуникация и её формы, Средства массовой информации, Молодёжь и её мир

Билет 15: Средства массовой информации, Молодёжь и её мир, Питание

Билет 16: Молодёжь и её мир, Словакия  (Братислава), Увлечения, свободное время и образ жизни

Билет 17: Питание, Словакия , Мультикультурное общество

Билет 18: Увлечения, свободное время и образ жизни, Мультикультурное общество, Страны, города и места

Билет 19: Мультикультурное общество, Страны, города и места, Одевание и мода

Билет 20: Страны, города и места, Одевание и мода, Книги и литература

Билет 21: Одевание и мода, Словакия  (Мартин) , Образцы и идеалы

Билет 22: Книги и литература, Увлечения, свободное время и образ жизни, Страна, которой язык я учусь

Билет 23: Образцыи и идеалы, Страна, которой язык я учусь, Отношение между людьми

Билет 24: Страна, которой яызык я учусь, Образцы и идеалы , Режим дня

Билет 25: Словакия, Режим дня, Человек и природа

Билет 26: Режим дня, Страна, которой язык  я учусь, Культура и искусскуство

Билет 27: Страна, которой язык я учусь  (Москва), Культура и искусскуство, Семья и общество

Билет 28: Страна, которой язык я учусь (Санкт-Петербург), Питание , Молодёжь и её мир

Билет 29: Словакия    (Братислава), Книги и литература, Питание

Билет 30: Словакия     (Мартин), Семья и общество, Человек и природа

Биле

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria