Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • MATURITA 2021 – opravný termín konania EČ a PFIČ maturitnej skúšky

  MATURITA 2021 – opravný termín konania EČ a PFIČ maturitnej skúšky

  Opravná skúška z EČ a PFIČ cudzích jazykov sa uskutoční dňa 21. apríla 2021.

  V Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin - Jahodníky, sa bude konať opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ predmetu ruský jazyk, úroveň B1.

  Opravnú maturitnú skúšku z EČ a PFIČ v mimoriadnom skúšobnom období vykonajú žiaci týchto stredných škôl:

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin.
 • Možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022

  Schválený plán výkonov na školský rok 2021/2022

  UČEBNÉ ODBORY  Kód a názov odbor

                                                       Štátny SV            Duálny systém vzdelávania

  3274 H obuvník                                    -                                    6

  2964 H cukrár                                       6                                   2

  6444 H čašník, servírka                       7                                    3

  6445 H kuchár                                      8                                   2

  6456 H kaderník                                  10                                   - 

  3473 H 08 polygraf - knihár                  6                                   1

                                                          _______                       _______

  spolu                                                    37                                  14

  spolu žiakov v učebných odboroch                        51

   

  ŠTUDIJÉ ODBORY  Kód a názov odbor

                                                            Štátny   SV                     SVDSV

  6323 K hotelová akadémia                      18                                 - 

  6446 K kozmetik                                       9                                  -

  6442 K obchodný pracovník                     6                                  2

  3446 K grafik tlačových médií                  11                                 - 

  3457 K operátor tlače                                7                                 1

  6445 K kuchár                                           7                                  5

  6444 K čašník                                           6                                   6

                                                              _________                   ________

  spolu                                                        64                                 14

  spolu žiakov v študijných odboroch                              78

   

  celkový počet žiakov                                                  129

   

   

  6468 F pomocník v kuchyni                       12

 • KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2021/2022

  Termíny  prijímacieho konania

  1. termín – 03. 05. 2021

  2. termín – 10. 05. 2021

  ďalší termín :  01. 07. 2021

  Prijímacia komisia: určí riaditeľka školy osobitným menovacím listom 

  Vzorové testy na prijímacie konanie:

  Matematika 

  Slovenský jazyk a literatúra

  Anglický jazyk    

  Nemecký jazyk    

  Ruský jazyk

 • TATRATEA TAKE AWAY DRINK CHALLENGE 2021

  TATRATEA TAKE AWAY DRINK CHALLENGE 2021

       Žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia sa cez víkend zapojili do barmanskej súťaže s názvom zhodným s názvom tohto článku. Súťaž vyhlásila spoločnosť Karloff, s. r. o. Jej garantom je Slovenská barmanská asociácia.

       Úlohou žiakov bolo pripraviť miešaný nápoj, ktorého hlavnou zložkou je bylinný likér Tatratea 52%,  odprezentovať ho na mieste, ktoré je ich srdcu najmilšie. Nápoj musel byť ponúknutý v nádobe „Take Away“, aby potenciálny hosť mohol vychutnať jeho chuť a vôňu nielen počas prechádzky a obdivovania propagovaného miesta, ale aj počas pobytu na iných zaujímavých miestach Slovenska. Propagáciu miesta a nápoja museli žiaci natočiť a zavesiť na Instagram do 18. 04. 2021, do 24.00 hod.  Ich diela budú v stanovenom termíne hodnotené širokou laickou verejnosťou prostredníctvom lajkov a menovanou odbornou komisiou.

       Aj napriek tomu, že žiakom tento víkend neprial čas, rozhodli sa popasovať  s ním a súťaže sa zúčastniť. Nad zložením nápoja a miesta, kde ho budú prezentovať začali premýšľať už skôr, po prijatí propozícií súťaže. Cez víkend sa zameriavali hlavne nad scenárom propagácie, jej realizáciou a nad technickým spracovaním videa. So svojimi odbornými učiteľmi sa radili zoomovaním, alebo telefonicky. Tí však do ich kreatívnej tvorby nezasahovali. Diela, ktoré žiaci vytvorili, sú ich vlastné a možno podotknúť, že nimi dôstojne reprezentujú nielen seba, ale aj našu školu.

       Aby sme podporili našich žiakov, vyzývame a zároveň prosíme všetkých, aby si od 19.04. 2021 založili účet na Instagrame, uvedené diela žiakov si pozreli, zdieľali, komentovali a hlavne, aby ich  lajkovali. Takto sa správame pri športových podujatiach a takto sa správajme aj pri tomto „kultúrnom podujatí“.  Lajkovaním a pozitívnym komentovaním  prácu našich a vašich kamarátov určite najviac oceníte. Ďakujeme Vám!

  Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

 • Dištančné vzdelávanie kozmetika

  Dištančné vzdelávanie kozmetika

  Počas tohto týždňa sme so žiačkami skúšali napúšťať mihalnice farbou. Bola to zaujímavá práca. Keď navštevujete salón kozmetička spraví obe oči naraz, ležíte pri tom a máte odborne nanesenú farbu. No mi sme robili opak:  po sediačky a každé oko zvlášť . Veru sme sa aj nasmiali, keď sme mali farbu všade . Ale dopadlo to super!

  Naše prváčky kozmetičky to zvládli.

  Autor : MOV Lenka Hlavatová foto:Žiačky : 1.KZ-T

 • Úprava fotiek v grafickom programe Photoshop

  Úprava fotiek v grafickom programe Photoshop

  Žiaci druhého ročníka v odbore grafik tlačových médií počas dištančného vyučovania preberali s MOV Capkovou na odbornom výcviku tému: úprava fotografií. Cieľom bolo aby si žiaci osvojili rôzne nástroje na úpravu fotografií a obrázkov. Zamerali sme sa na úpravu farebnej fotografie, ktorá sa prekonvertovala na čiernobielu a následne sme ju upravovali do duplexu (dvojfarebnej fotografie), triplexu (trojfarebnej fotografie) a kvadruplexu (štvorfarebnej fotografie). Za domácu úlohu dostali aby si vybrali svoje vlastné fotografie a takto ich upravili v programe Photoshop. Posúďte sami ako sa im to podarilo .

  Autor článku: Bc. Jana Capková

 • Návrh obálky časopisu

  Návrh obálky časopisu

  Žiaci druhého ročníka v odbore grafik tlačových médií počas dištančného vyučovania preberali s MOV Capkovou na odbornom výcviku tému: tvorba časopisu, konkrétne obálku časopisu. Za úlohu dostali aby si doma podľa možnosti a použitia grafických programov navrhli prednú stranu obálky časopisu a sami si zvolili aj aký typ obálky si vymyslia. Mali sa v prvom rade zamerať čo všetko má obsahovať obálka časopisu a ako dizajnovo zaujať. Ich úlohou bolo nekopírovať už existujúce časopisové  obálky, ale vymyslieť niečo nové. Nie všetci mali možnosť použiť všetky grafické programy, väčšinou využili program Photoshop. Svoje práce si formátovali do JPG a PDF. Používali svoju fantáziu pri spracovaní návrhu a využili svoje nadobudnuté schopnosti v grafických programoch.

  Autor článku: Bc. Jana Capková

 • Vedecko-výskumná činnosť v našej škole

  Vedecko-výskumná činnosť v našej škole

       Nadišiel čas informovať žiakov a pedagogických zamestnancov školy o ďalšej aktivite žiačok 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia – Laury Migrovej a Júlie Raffajovej. Je ňou skúmanie nepoznaných, resp. málo objasnených  javov v oblasti cestovného ruchu. Laura sa vo svojej vedecko-výskumnej práci zaoberá vplyvom incentívneho (stimulačného, motivačného)  cestovného ruchu na rozvoj ubytovacích zariadení a Júlia vplyvom činností pohostinských a ubytovacích zariadení na životné prostredie.  Obidve problematiky sú veľmi zaujímavé, a preto sa už odteraz  tešíme na  závery ich skúmania, ktoré možno očakávať začiatkom budúceho roku. Záujem žiačok je prihlásiť sa so svojimi prácami do súťaže SOČ a v piatom ročníku prezentovať ich ako svoj vlastný projekt v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. V prípade, že sa im podarí jednotlivé kapitoly prác seriózne spracovať, môžu ich po minimálnej  úprave použiť ako záverečnú prácu bakalárskeho štúdia na katedrách zameraných na služby v cestovnom ruchu. Veríme, že urobia všetko preto, aby ich prvé dielka boli spracované čo najlepšie.

  Aký je Laurin a Julkin postoj k vedeckému bádaniu?

  Laura: Táto téma je pre mňa veľmi lákavá. Možno aj z toho dôvodu, že domáci knižný trh nám o problematike incentívneho cestovného ruchu ponúka veľmi  málo informácií a je pre mňa výzvou dohľadávať  ďalšie v zahraničnej odbornej literatúre.  A nielen to. Zaujíma ma, do akej miery tento druh cestovného ruchu ovplyvňuje ekonomiku ubytovacích zariadení u nás na Slovensku. Či bude mať pre mňa význam po skončení školy orientovať sa na segment zákazníkov vzídený z tohto druhu cestovného ruchu. Chcem zistiť, či zo strany zamestnávateľov je skutočný záujem organizovať pre svojich zamestnancov pobyty, ktoré zlepšia medziľudské vzťahy a výkony na pracoviskách. Chcem poznať obsahy požadovaných  balíkov služieb, ich rozsahy ap.

       Aj napriek tomu, že to nebude jednoduché, s určitou dávkou sebazaprenia to určite zvládnem. Všetkým študentom, ktorí majú záujem ďalej študovať na vysokých školách a je jedno aký odbor študujú odporúčam, aby nepremrhali šancu a aby sa rozhodli vykročiť podobnou cestou, ktorou som vykročila ja. Určite neoľutujú.

  Julka:  Postupné vypracovávanie mojej práce ma veľmi baví a napĺňa. Teší ma, že už v mojom mladom veku sa môžem zaoberať vážnejšou problematikou. Že sa môžem učiť spájať veci a javy do určitých súvislostí. Aktuálne dokončujem teoretickú časť práce a veľmi sa teším aj na tú praktickú, v rámci ktorej budem realizovať prieskum v oblasti vplyvov činností pohostinských a ubytovacích zariadení na životné prostredie. Chcem zistiť, či sú tieto vplyvy merateľné a porovnateľné s ostatnými výrobnými podnikmi, či podnikmi služieb.  Určite odporúčam žiakom všetkých vekových kategórii vyskúšať si napísať takúto prácu, resp. venovať sa podobnej vedecko – výskumnej činnosti. Získajú novú skúsenosť a posunú sa ďalej vo svojom osobnom rozvoji minimálne tak, ako som sa posunula ja.

  Autori: PhDr. Peter Huľo, PhD., Laura Migrová, Júlia Raffajová

 • Fotografická súťaž: grafik tlačových médií II. KZ-G

  Fotografická súťaž: grafik tlačových médií II. KZ-G

   

  Aj žiaci druhého ročníka v odbore grafik tlačových médií sa zúčastnili česko - slovenskej fotosúťaže cewe Photo Award , ktorá sa konala od 01.02.2021 do 30.03.2021 na  tému  ,, Rozprávková zima“ . Nafotili fotografie na tému: zimná krajina. Tie najkrajšie zábery budú ohodnotené hodnotnými cenami 1. miesto: Fotoaparát Olympus, 2. miesto: INSTAX 11 SET BLUE, 3. miesto: Kupón v hodnote 40 € na CEWE fotoprodukt, 4.-10. cena kupón v hodnote 20 € na CEWE fotoprodukty. Celkom vyberú a ocenia 10 výhercov v Česku a 10 výhercov na Slovensku. Výhercov za Česko a Slovensko vyberú fotografi Martin Rak a Filip Hrebenda, v priebehu druhej polovice apríla 2021. Môžete si pozrieť fotogalériu fotiek, ktoré žiaci už zaslali na súťaž.

  Autor článku: Bc. Jana Capková

 • Náš absolvent Marek Polonec varil vo Švajčiarskej televízii

  Rhabarber-Saison beginnt. Heute um 18.40 zeigt Marek Polonec, Restaurant Seeburg Kreuzlingen ein feines Gericht mit Entenbrust, Pak Choi und Thurgauer Rhabarbern. Natürlich bei Tele Top und Georges Berdux.

  Rebarborová sezóna začína. Dnes (10.4.2021) o 18.40 hod. Marek Polonec, Restaurant Seeburg Kreuzlingen predvedie jemný pokrm s kačacími prsiami, Pak Choi a Thurgau Rhubarbory. Samozrejme v Tele Top a Georges Berdux.

  autor Mgr. Bartošová, triedna učiteľka

 • Hurá prezenčné vzdelávanie

  Hurá prezenčné vzdelávanie

  Kaderníčky sa opäť dostali na svoje stredisko. Privítali s nadšením možnosť praktickej činnosti, ktorá je najdôležitejšia pre budúci výkon povolania. Práca nás baví a dúfame, že nám prezenčná forma dlho vydrží.

  Ponúkame Vám krátky náhľad.

    Autor: Ing. Buchelová

 • ZOOM hodiny v I.CS-KU-KN

  ZOOM hodiny v I.CS-KU-KN

  Tak takto pracujeme na našich online hodinách, aby sme sa aj niečo nové naučili ,a nie len počúvali . Pri varení je aj sranda a dá sa pri ňom skvelé zabaviť. Počas zoom hodín na odbornom výcviku sa pokúšame cez kameru aj niečo navariť. Aj keď sme mali trošku komplikácie pri prihlasovaní a spojení, snažili sme sa to všetko napraviť a podarilo sa nám to .

  Napriek tomu že je „obdobie covid“ nič nás neodrádza, aby sme varili na online hodinách. Aj keď nám moc chýba kuchyňa, v ktorej varíme.

   Dnes sme varili hráškový krém . Pripravili sme si suroviny a varili sme podľa toho ako sme sa rozprávali a pani majsterka nás navigovala či to je tak správne. Nám všetkým sa to veľmi vydarilo. Každá polievka bola určite inej chuti a rozdiel sme cez kameru videli najmä podľa farby. Nie všetkým žiakom sa však dá zúčastňovať na takomto online varení, tak sa všetci už tešíme na „normálny“ odborný výcvik v kuchyni  .                                      

  Jana Fánčiová MOV, Kristína Sedláková 1 CS-KU-KN-KU

   

 • ZOOM hodiny v II.CS-KU-KN

  ZOOM hodiny v II.CS-KU-KN

  Dištančné vzdelávanie dokáže len veľmi ťažko nahradiť praktickú zručnosť študentov. Je to vzdelávanie, kde sa žiak učí zručnosti na základe ukážok a videí. No snažíme sa počas zoom hodín aj pripravovať jedlá.

  Na rozpoznávanie vnútorností som použila fotografie zo zabíjačky, kde sa dalo pekne naučiť a vidieť stiahnutie blany z jazyka, rozoznať obličky a vidieť mozoček...

  Na zoom hodine mi mali žiaci, na základe týchto fotiek, určiť a vyplniť tajničku

  Jana Fánčiová MOV, II. CS-KU-KN

 • AMBASÁDORSKY PROJEK FIRMY MATRIX

  AMBASÁDORSKY PROJEK FIRMY MATRIX

  S radosťou sa chceme podeliť o informáciu, že našej žiačke z I.KA Veronike Gašperovej  sa podarilo uspieť v súťaži o ambasádora značky MATRIX, vyhlásenej v rámci SR a ČR, ktorej sme sa zúčastnili koncom februára r. 2021 .  Tým ,že žiačka splnila  všetky podmienky súťaže, bola vybraná za Ambasádorku značky Matrix.  Jej úlohou bude všestranné vzdelávanie sa na rôznych školeniach a seminároch, ktoré firma bude robiť pre ambasádorov- študentov, ktorý sa chcú  rozvíjať v technológiách farbenia a strihania vlasov, preskúmať portfólio značky Matrix a naučiť sa pracovať zo všetkými ich produktami. Ich úlohou je nadobudnuté vedomosti a skúsenosti posúvať svojim spolužiakom v odbore kaderník , zdieľať svoje práce aj na Instagrame.

   Pre náš odbor, ale aj pre našu školu je to možnosť  sa prezentovať nielen v rámci Slovenska, ale aj Českej republike.

  Ľubica Hanajíková MOV

 • Kozmetika počas dištančného vzdelávania

  Kozmetika počas dištančného vzdelávania

  Tento týždeň sa aj kozmetičky pohrali zo surovinami z kuchynského prostredia .Keď že kozmetika nie je len o lakovaní nechtov a líčení , naša pleť potrebuje stálu starostlivosť.

  Naše šikovné kozmetiky si pripravili rôznu výber masiek z prírodných surovín na rôzne typy pleti a každá má samozrejme svoj význam a účinok.

  Pozývame vás pozrieť si naše výtvory.

  Autor: MOV Lenka hlavatová Foto:Žiačky : II.KZ , IV.KZ

 • Veselá Veľká noc

 • Dištančné vyučovanie žiakov ll.CS-KU-KN-knihár polygraf

  Dištančné vyučovanie žiakov ll.CS-KU-KN-knihár polygraf

  Žiaci v učebnom odbore polygraf – knihár v domácom prostredí dostali za úlohu podľa pokynov MOV p. Nogovej vyrobiť podľa dostupných materiálov knihárske výrobky na tému Veľká noc.  Rôzne šperkovnice, obálky, škatule ozdobné, tubusy na perá a písacie potreby, leporelo - drevené a . Postup práce konzultovali s pani majsterkou. I keď je práca knihárov  náročná na spracovanie výrobkov, žiaci sa naozaj snažili aj v domácom prostredí a poradili si pri hľadaní rôznych materiálov. Práca v domácom prostredí má zmysel na precvičenie zručností. Posúďte sami ako sa im to podarilo.

  Autor článku: Bc. Jana Nogová

 • Tvorba maturitných tém: grafik tlačových médií IV. T-G

  Tvorba maturitných tém: grafik tlačových médií IV. T-G

  Žiaci štvrtého ročníka v odbore grafik tlačových médií vypracovali maturitné témy z odborného výcviku podľa určených tém. Pracovali v domácom prostredí vo všetkých grafických programoch ako: Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop. Samostatne a  podľa svojich domácich podmienok sa snažili čo najlepšie spracovať svoju tému. Každý žiak mal inú formu tlačoviny. Pracovali na témach ako stolový kalendár - žiačka Radka Masarovičová, nástenný kalendár – Michaela Belanová, etiketa- Martin Košík, vektorizácia loga – Peter Rusnák, obálka, polep, prebal knihy – Natália Prošeková, návrh na plagát – Erika Andrašíková, svadobné menu – Vanesa Ondrejkovičová, retuš fotografie – Sára Lacková.

  Autor článku: Bc. Jana Capková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria