Navigácia

Maturitné škúšky

Základné informácie pre maturantov

 


ZÁKLADNÉ   INFORMÁCIE  K   MATURITE  - NÚCEM

                          

 


 

MATURITA 2023

 

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

  • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
  • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika,
  • 17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin 
Maturitný kód školy: 656404    
Študijný odbor Počet ž. Dátum
PČOZ hotelová akadémia 18 25.4.2023
TČOZ hotelová akadémia 18 22.05.-26.05.2023
PČOZ operátor tlače 5 20.04.-21.4.2023
TČOZ operátor tlače 5 22.05.-26.05.2023
PČOZ technik obuvníckej výroby 11 24.4.2023
TČOZ technik obuvníckej výroby 11 22.05.-26.05.2023
PČOZ čašník, servírka 14 04.05. a 05.05.2023
TČOZ čašník, servírka 14 22.05.-26.05.2023
PČOZ kuchár 8 04.05. a 05.05.2023
TČOZ kuchár 8 22.05.-26.05.2023
PČOZ kozmetik 5 28.4.2023
TČOZ kozmetik 5 22.05.-26.05.2023
PČOZ grafik tlačových médií 13 26.04.-27.04.2023
TČOZ grafik tlačových médií 13 22.05.-26.05.2023
PČOZ podnikanie v remeslách a službách 17 02.05.-03.05.2023
TČOZ podnikanie v remeslách a službách 17 22.05.-26.05.2023
Poznámka:    
PČOZ - praktická časť maturitnej skúšky    
TČOZ - teoretická časť maturitnej skúšky    
   
     

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

Viac informácií aj so špecifikáciami testov nájdete v dokumente Základné informácie na webovej stránke NIVAM v časti – Merania – Maturita.

 

Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS:

1. Zmeny školského zákona účinné od 1. septembra 2015:

a) Umožnenie žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7).

b) Spresnenie definície PFIČ MS – súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva NÚCEM (§ 76 odsek 5).

c) Zosúladenie ustanovenia o vyjadrení klasifikácie žiakov so skutočnosťou. Klasifikácia žiaka z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sa vyjadruje percentom úspešnosti s príslušným percentilom, čo v ustanovení absentovalo (§ 86 odsek 1).

d) Spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú maturitnú skúšku z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z daného predmetu (§ 88 odseky 1a 2).

e) Spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť maturitnej skúšky po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§ 89 odseky 5 a 6).

2. Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

a) účinné od 1. septembra 2015:

Predĺženie času administrácie testov EČ MS:

i. zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút.

ii. z matematiky zo 120 na 150 minút.

b) účinné od 1. septembra 2016:

Predĺženie času administrácie testov EČ MS:

i. z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 120 na 150 minút.

Predĺženie času administrácie PFIČ MS:

ii. z druhých vyučovacích jazykov úroveň C1 – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk (žiaci bilingválnych stredných škôl) zo 60 na 90 minút.

3. Zmena školského zákona účinná od 1. marca 2014:

Zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov, t. j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka. Podľa prechodného ustanovenia k tejto úprave riaditeľ školy mohol prijať žiadosť o náhradu MS z cudzieho jazyka do 28. februára 2014 a žiak si mohol uplatniť jeho rozhodnutie v školskom roku 2014/2015. V školskom roku 2015/2016 si žiak nemôže uplatniť náhradu maturitnej skúšky.

4. Zmeny školského zákona účinné od 15. júna 2013:

a) Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, okrem riadneho termínu MS nasledujúceho školského roka aj v septembri nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5).

b) Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7).

c) Ak je poslednou časťou MS EČ alebo PFIČ MS a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi vydané najneskôr do desiatich dní od jej konania (školský zákon, § 90, odsek 1).

5. Zmeny vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách účinné od 1. septembra 2013:

a) V predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 8, odsek 2). Každé maturitné zadanie obsahuje dve

úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, Príloha III. časť, predmet slovenský jazyk a literatúra, úvodný odsek). Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2 alebo 1 : 1, pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom môže byť v pomere 2 : 3, ale len do 31. augusta 2015 (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, Príloha III. časť, predmet slovenský jazyk a literatúra, Hodnotenie, písmená c, d).

b) Žiak, ktorý vykonal maturitnú skúšku podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013 a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná maturitnú skúšku podľa týchto predpisov (vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 17b).

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

2. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

3. MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak akéhokoľvek gymnázia vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2).

4. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.

5. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ÚFIČ MS.

6. Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiaka so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.

7. Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.

8. Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú

z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

9.Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

10. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov

 

 

PREDMETY MS

Žiak strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

1. slovenský jazyk a literatúra,

2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,

3. teoretická časť odbornej zložky,

4. praktická časť odbornej zložky.

 

Teoretická a praktická časť odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného odboru školy.

Skupiny predmetov MS:

 Skupina cudzích jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk.

 

Dobrovoľný predmet

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

 

Cudzí jazyk

Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka. Žiak strednej odbornej školy alebo konzervatória vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS. Žiak si zvolí úroveň B1 alebo B2 pri prihlasovaní na MS. Žiak môže skladať MS z cudzieho jazyka aj ako štátnu jazykovú skúšku. Ak chce žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

 

ČASTI MS JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti (EČ) a internej časti (IČ).

EČ MS je písomný test zadávaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov a z matematiky v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Zadania úloh testov vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného predmetu. EČ MS nie je verejná.

IČ MS sa môže konať formou písomnou (PFIČ), ústnou (ÚFIČ), praktickou, predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu, obhajobou komplexnej odbornej práce, projektu alebo úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu alebo kombináciou týchto foriem.

PFIČ MS tvorí súbor tém alebo zadaní, ktorý zadáva NÚCEM. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu. PFIČ MS nie je verejná.

ÚFIČ MS je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Súčasťou IČ MS je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

 

Externá časť a písomná forma internej časti MS

EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry je centrálne zadaný písomný test obsahujúci osem ukážok. Ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou. Čas na vypracovanie úloh testu je 100 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS. K nej je pripravený súbor štyroch tém. Žiak si vyberie jednu tému a k nej určenú žánrovú formu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Žiak môže počas PFIČ MS používať určenú literatúru (pravidlá pravopisu a slovníky), ktorá bude pripravená v učebni.

EČ MS zo skupiny cudzích jazykov je centrálne zadaný písomný test, ktorý overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Čas na vypracovanie 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B1 je 100 minút, čas na vypracovanie 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B2 je 120 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS, ku ktorej je centrálne pripravené zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme, preložené do každého cudzieho jazyka, ktoré vypracujú všetci žiaci. Čas na vypracovanie je 60 minút.

EČ MS z matematiky je centrálne zadaný písomný test obsahujúci 30 úloh. Z nich prvých 20 sú úlohy s krátkou odpoveďou, posledných 10 sú úlohy s výberom odpovede z piatich ponúkaných možností. Čas na vypracovanie úloh testu je 150 minút. Počas EČ MS z matematiky žiak môže používať iba prehľad vzťahov na poslednom liste testu a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Nesmie používať kalkulačku s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve, programovateľnú kalkulačku a kalkulačku s grafickým displejom.

 

Ústna forma internej časti MS

Na ÚFIČ MS si žiak z každého predmetu (okrem teoretickej a praktickej časti odbornej zložky) žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ školy na základe odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného školského roka a následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla školského roka. Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Zadania vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú! Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede (výnimkou je informatika a deskriptívna geometria, v ktorých je na prípravu určených 30 minút) a následne 20 minút na odpoveď. V nej prostredníctvom monológu alebo dialógom s členmi maturitnej komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, III. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Na ÚFIČ MS teoretickej časti odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. Maturitné témy sa nezverejňujú! Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 30 minút na odpoveď. Počas odpovede sa hodnotí porozumenie téme, používanie odbornej terminológie, samostatnosť prejavu, schopnosť aplikácie, správnosť a vecnosť odpovede. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z predmetu teoretická časť odbornej zložky je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, oddiel Teoretická časť odbornej zložky.

Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. Témy sa nezverejňujú! Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Môže to byť praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projektu, realizácia a obhajoba experimentu, obhajoba úspešnej súťažnej práce, predvedenie umeleckého výkonu. Praktická časť odbornej zložky (príprava a realizácia) trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín (v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín), v jednom dni najviac 8 hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, môže skúška trvať až štyri týždne. Praktická časť odbornej zložky môže byť individuálna a skupinová. Žiak na nej môže používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce. Obsah a charakteristika IČ MS z predmetu praktická časť odbornej zložky je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, oddiel Praktická časť odbornej zložky.

V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS (okrem praktickej časti odbornej zložky) najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov (okrem praktickej časti odbornej zložky) žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná.

Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz a vypne mobilný telefón.

 

TERMÍNY KONANIA MS

MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka alebo september alebo február nasledujúceho školského roka).

Termín IČ MS (okrem PFIČ MS) určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna príslušného školského roka. Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania („akademický týždeň“). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

 MATURITNÉ KOMISIE

Organizáciu a priebeh MS zabezpečuje

 ústredná maturitná komisia

 školská maturitná komisia

 predmetová maturitná komisia

Školskú maturitnú komisiu (ŠMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou minimálne štyri roky), riaditeľ školy a predsedovia predmetových maturitných komisií. Predseda ŠMK vykonáva dohľad nad priebehom MS.

Predmetovú maturitnú komisiu (PMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou minimálne štyri roky) a dvaja skúšajúci (učitelia školy, v osobitných prípadoch učitelia inej školy), všetci s aprobáciou v danom predmete. PMK pre teoretickú a praktickú časť odbornej zložky tvorí predseda a skúšajúci učitelia odborných predmetov (v študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborná výchova, aj skúšajúci majster odbornej výchovy). Počet skúšajúcich učiteľov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru. Riaditeľ školy po súhlase predsedu PMK môže do PMK prizvať aj odborníka z praxe (môže žiakovi klásť otázky, ale žiaka nehodnotí).

PMK môže za jeden deň vyskúšať maximálne 24 žiakov. V škole môže byť ustanovených súčasne aj viac PMK pre daný predmet.

KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS

Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.

 EČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu všetkých odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený žiak).

 PFIČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu.

Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom ÚFIČ MS (pred odchodom na akademický týždeň).

UKONČENIE MS A ŠTÚDIA

Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal (prestáva byť žiakom školy). Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné ospravedlňovať, pri neúčasti sa žiak nehodnotí. Je však vhodné z organizačných dôvodov, aby žiak ospravedlnil svoju neúčasť najneskôr týždeň pred skúškou.

Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. Ak predseda ŠMK alebo PMK nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, ďalší postup rieši Usmernenie MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia. Napr. ak bola žiakovi prerušená EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry alebo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, žiak už ďalej MS nekoná. Celú maturitnú skúšku, t. j. EČ, PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa do piatich dní od konania poslednej časti MS vydá vysvedčenie o MS a výučný list. Na vysvedčení je uvedené hodnotenie jednotlivých častí MS a dátum konania poslednej časti MS. Ak je EČ alebo PFIČ MS vykonaná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka poslednou časťou MS, vysvedčenie o MS sa žiakovi vydá najneskôr do 10 dní od vykonania skúšky.

Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom školy. Ak žiak nevykonal v určenom termíne MS a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium ukončiť. Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť žiaka vykonať MS. 

Externá časť  MS a písomná forma  internej časti MS v školskom roku 2022/2023:

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria