Navigácia

Záverečné skúšky

 

Záverečné skúšky

 

       Záverečnou skúškou sa ukončuje štúdium 2 až 4 ročného vzdelávacieho programu učebného odboru v strednej odbornej škole a 2 až 3-ročného vzdelávacieho programu učebného odboru odborného učilišťa. 

       Cieľom je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať ich pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

         

      Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru. Skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne najmä z dôvodu sezónnych prác.

      Pred začiatkom záverečnej skúšky sa žiaci tri vyučovacie dni nezúčastňujú na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiakov na skúšku.

 


 Organizačné zabezpečenie riadneho termínu záverečných skúšok v roku 2020 :

Písomná časť ZS:   
           
         
     

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria