Navigácia

Záverečné skúšky

 

Záverečné skúšky

 

       Záverečnou skúškou sa ukončuje štúdium 2 až 4 ročného vzdelávacieho programu učebného odboru v strednej odbornej škole a 2 až 3-ročného vzdelávacieho programu učebného odboru odborného učilišťa. 

       Cieľom je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať ich pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

         

      Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru. 

      Pred začiatkom záverečnej skúšky sa žiaci tri vyučovacie dni nezúčastňujú na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiakov na skúšku.

 


ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

v školskom roku 2022/2023 v riadnom skúšobnom období

pre učebné odbory:

 

6445 H kuchár

6444 H  čašník, servírka

3473 H 08 polygraf-knihár

6456 H kaderník

2964 H cukrár

6468 F pomocník v kuchyni

  

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY v škol. roku 2022/2023

Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. a Vyhlášky č. 224/2022 Z. z. určuje ministerstvo školstva SR termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:

a)  riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 15. júna 2023 do 30. júna 2023.

b) mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18. septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024.

 

V školskom roku 2022/2023 ukončujú štúdium záverečnou skúškou 3 triedy v učebných odboroch štátneho aj duálneho systému vzdelávania.

Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu.

Žiak môže vykonať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

Záverečná skúška sa člení na praktickú časť a teoretickú časť.

1)    v teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

2)     v praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej 

         téme.

Praktická časť záverečnej skúšky sa koná pred teoretickou časťou skúšky.

Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje vyučovania .Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

Organizácia záverečnej skúšky:

1)     na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.

2)     teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút.

3)     na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje.

4)     praktická časť záverečnej skúšky trvá najviac 24 hodín.

5)     praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní.

6)     pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky je jednou hodinou praktickej časti záverečnej skúšky 60 minút.

7)     priebeh záverečnej skúšky je verejný. Ak sa praktická časť záverečnej skúšky koná na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, priebeh záverečnej skúšky môže byť na žiadosť zamestnávateľa neverejný.

Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť.
Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca.


Hodnotenie záverečnej skúšky:

1/ prospel s vyznamenaním, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 1 (výborný) a z teoretickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); v odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 (chválitebný),
2/ prospel veľmi dobre, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný) a z teoretickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); v odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 (chválitebný),
3/ prospel, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti a teoretickej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).
Záverečná skúška sa celkovo hodnotí neprospel, ak žiak má na záverečnej skúške z niektorej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).

 

 

Organizačné zabezpečenie záverečných skúšok v riadnom termíne v SOŠ obchodu a služieb Martin v školskom roku 2022/2023

Študijné voľno: 12.,13.,14.6.2023

Trieda

Kód, názov odboru

Počet žiakov

Predseda ZS

Podpredseda ZS

Praktická časť Miesto konania čas konania

Triedny učiteľ

Ústna časť

 

 

III.CS-KU-KN

 

6445 H kuchár

12

 

Bc.Janka Pindiaková

Súkromná SŠ EDUCO Slanická osada 2178         029 01 Námestovo

 

Mgr. Karkušová

15.6.a 16.6.2023 Hotel Turiec  od 7:00 h

 

RNDr. Grulichová

20.6.2023

Učebňa:

6445 H  kuchár SDV

2

15.6.2023 SDV* YETI Valča  od 11:00h

20.6.2023

Učebňa:

 

 

III.CS-KU-KN

 

6444 H  čašník, servírka

3

 

Bc. Janka Pindiaková   Súkromná SŠ EDUCO Slanická osada 2178         029 01 Námestovo

 

Mgr. Karkušová

19.6.2023 Hotel Victória  od 7:30h

 

RNDr. Grulichová

20.6.2023

Učebňa:

6444 H  čašník, servírka SDV

1

19.6.2023 SDV*  Hotel Bystrička od 11:00h

20.6.2023  Učebňa:

II.PKU

6468 F pomocník v kuchyni

3

Bc. Janka Pindiaková   Súkromná SŠ EDUCO Slanická osada 2178         029 01 Námestovo

Mgr. Karkušová

16.6.2023     Stravovacie zariadenie SOŠ OaS od 11:00h

Ing. Kapusňák

20.6.2023

Učebňa:

 

 

 

III.CS-KU-KN

3473 H 08 polygraf-knihár

3

Miroslav Cingel          Spojená škola Čsl. armády 24, 036 01 Martin

Bc. Capková

15.6.2023  SOP polygrafické od 7:30h

 

RNDr. Grulichová

20.6.2023 

Učebňa:

3473 H 08 polygraf-knihár

1 SDV

Miroslav Cingel          Spojená škola Čsl. armády 24, 036 01 Martin

Bc. Capková

16.6.2023 SDV* Neografia od 7:30h

20.6.2023 

Učebňa:

III.KA-CU

6456 H kaderník

10

Mgr. Margita Kmetíková                 SŠ, Hlavná 2. 010 09 Žilina-Bytčica

Ing. Nováčiková

15.6.2023     SOP kadernícke od 7:30h

Mgr.

Jedličková

19.6.2023

Učebňa:

III.KA-CU

2964 H cukrár

3

Mgr. Michaela Záňová          Hotelová akadémia Hlinská 31, 010 01 Žilina

Bc. Ďuríková

15.6. príprava SOP cukrárske od 7:00h  a 16.6.2023  degustácie od 10:30h

Mgr. Jedličková

19.6.2023

Učebňa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USMERNENIE
K TERMÍNOM KONANIA, ORGANIZÁCII A HODNOTENIU ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

 

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky.


V zmysle uvedenej novely školského zákona a v súlade s § 161k školského zákona určuje a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny riadneho a mimoriadneho skúšobné obdobia konania záverečnej skúšky nasledovne:
1. Riadny termín konania záverečnej skúšky od 15. júna 2023 do 30. júna 2023. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári tohto školského roka.
2. Mimoriadny termín konania záverečnej skúšky od 19. septembra 2023 do 30. septembra 2023 alebo od 6. februára 2024 do 17. februára 2024.


Podľa § 73 ods. 3 sa záverečná skúška člení na teoretickú časť a praktickú časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky. Praktická časť záverečnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.
 

V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme. Témy na teoretickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci učiteľa odborných predmetov a majstra odbornej výchovy. Na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém. Teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút.
Teoretická časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni možno jednou skúšobnou komisiou pre záverečnú skúšku vyskúšať najviac 30 žiakov.
V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci majstra odbornej výchovy a učiteľa odborných predmetov. Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje.
Praktická časť záverečnej skúšky trvá najviac 24 hodín. V odboroch vzdelávania, v ktorých si to charakter záverečnej skúšky vyžaduje, môže praktická časť záverečnej skúšky trvať najviac 4 týždne.
Praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní.
Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.
Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť.
Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca.


Záverečná skúška sa celkovo hodnotí:

 prospel s vyznamenaním, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 1 (výborný) a z teoretickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); v odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 (chválitebný),
prospel veľmi dobre, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný) a z teoretickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); v odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 (chválitebný),
prospel, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti a teoretickej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).
Záverečná skúška sa celkovo hodnotí neprospel, ak žiak má na záverečnej skúške z niektorej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria