Navigácia

Záverečné skúšky

 

Záverečné skúšky

 

       Záverečnou skúškou sa ukončuje štúdium 2 až 4 ročného vzdelávacieho programu učebného odboru v strednej odbornej škole a 2 až 3-ročného vzdelávacieho programu učebného odboru odborného učilišťa. 

       Cieľom je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať ich pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

         

      Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru. Skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne najmä z dôvodu sezónnych prác.

      Pred začiatkom záverečnej skúšky sa žiaci tri vyučovacie dni nezúčastňujú na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiakov na skúšku.

 


Termín a miesto konania záverečnej skúšky v školskom roku 2020/2021

Trieda

Učebný odbor

 

Písomná časť ZS

Praktická časť ZS

Ústna časť ZS

III.CS-KU-CU

 

6444 H čašník, servírka

16.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

17.06.2021

Školská jedáleň

21.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

17.06.2021/ DV

reštaurácia Pasáž

III.CS-KU-CU

 

6445 H kuchár

16.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

17.06.2021/DV

reštaurácia Pasáž

21.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

18.06.2021

Hotel Turiec

III.CS-KU-CU

 

2964 H cukrár

16.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

17.-18.06.2021

cukrárska dielňa, Gogoľova 1,Mt

21.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

17.-18.06.2021/ DV

reštaurácia Pasáž

III.KA-PR-KN

 

6456 H kaderník

16.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

17.06.2021 kadernícke stredisko, J. Šimka 7, Mt

18.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

III.KA-PR-KN

 

6460 H predavač

16.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

17.06.2021 Odborná učebňa           SOŠ obchodu a služieb

18.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

III.KA-PR-KN

 

3473 H 08 knihár

16.06.2021

SOŠ obchodu a služieb

17.06.2021/DV knihárska dielňa, Gogoľova 1 . Mt

18.06.2021 SOŠ obchodu a služieb

 

*Poznámka: normovanie - po písomnej časti ZS

*Poznámka: DV – duálne vzdelávanie

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria