Navigácia

denné štúdium - Podnikanie v remeslách a službách

Nadstavbové štúdium

         Kód odboru: 6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách

                                               Dĺžka štúdia:2 roky 

                                      Forma štúdia: denná

 

 

   Charakteristika odboru:

    Absolvent študijného odboru 6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách je kvalifikovaný pracovník, pripravený pre samostatnú prácu v rôznych oblastiach a podnikateľských subjektoch v oblasti obchodu a služieb.
     Absolvent školy je dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení osobných aj pracovných problémov.
     Ovláda vybavovanie písomností s použitím technických prostriedkov, pracuje samostatne, dokáže využiť marketingové princípy v praxi. Je schopný komunikovať v 2 cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v tíme.
     V kontakte so zákazníkom a na rokovaniach využíva poznatky z komunikácie, ovláda právne predpisy súvisiace s odbornou činnosťou, vie ich pohotovo aplikovať v praxi.
     Absolvent študijného odboru je schopný založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti obchodu a služieb.

Odborné predmety:

Daňovníctvo

Ekonomika

Ekonomické cvičenia

Komunikácia

Manažment

Odborná prax

Personálny mamažment

Spotrebiteľská výchova

Technika administratívy

Základy marketingu

Základy podnikania

Základy účtovníctva

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria