Navigácia

KOZMETIK

štúdijný odbor

Kód a názov štúdijného odboru:  6446 K kozmetik

Dĺžka štúdia: 4 roky

Absolvent študijného odboru 6446 K kozmetik je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom v oblasti dermatológie, kozmetiky, technológie a kozmetických materiálov. Pozná sortiment, vlastnosti materiálov a vie ich použiť. Ovláda základy účtovníctva, zdravovedy, vie sa orientovať v podnikovej ekonomike i makro ekonomike. V rámci odborného výcviku má nadobudnuté praktické zručnosti, dokáže zostaviť ponuku služieb a aplikovať ich v praxi. Absolvent má tiež primerané všeobecné vzdelanie, je schopný pracovať samostatne, aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom  ďalšej odbornej literatúry a sledovať vývojové trendy vo svojom odbore. Je schopný samostatne a tvorivo uplatňovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v danej oblasti. Vie používať racionálne metódy práce, získané vedomosti a zručnosti, vie cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti.

 

Odborné predmety:

apliokvaná informatika

ekonomika

estetika a výtvarná výchova

materiály

náuka o koži

osobné financie

psychológia

technológia

účtovníctvo

výchova k podnikaniu

zdravoveda

odborný výcvik.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria