Navigácia

CUKRÁR

učebný odbor

 

Kód odboru a názov odboru: 2964 H cukrár

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Absolvent učebného odboru 2964 H cukrár po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. V praktickej príprave získaval a rozvíjal odborné vedomosti a zručnosti v činnostiach a upevňoval ich v samostatnej práci pod kontrolou majstrov odbornej výchovy. Absolvent  získal  teoretické  vedomosti a poznatky, ktoré  dokáže aplikovať v praktických činnostiach v cukrárskej výrobe. Vie pripraviť a spracovávať suroviny, pomocné látky a prísady pre výrobu cukrárskych výrobkov podľa príslušných technologických postupov a receptúr s využitím moderných trendov, vykonávať jednoduchú údržbu príslušných zariadení, hodnotiť kvalitu surovín a výrobkov, vie zostaviť kalkulácie, baliť a expedovať výrobky. Má vedomosti v oblasti racionálnej výživy. Ovláda a dodržiava zásady správnej výrobnej praxe HACCP, hygieny a bezpečnosti práce.

Odborné predmety - duálny systém vzdelávania

Odborné predmety – štátny systém vzdelávania

Cukrárska technológia

Aplikovaná chémia

Suroviny

Aplikovaná informatika

Stroje a zariadenia

Ekonomika

Potraviny a výživa

Hygiena potravín

Odborné kreslenie

Náuka o materiáloch

Aplikovaná chémia

Odborné kreslenie a modelov

Mikrobiológia

 Osobné financie

Špeciálne techniky

Potraviny a výživa

Ekonomika

Stroje a zariadenia

Odborný výcvik

 Suroviny

 

Technológia

 

Výchova k podnikaniu

 

Odborný výcvik

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria