Navigácia

SJL

Polytematické maturitné zadania pre SJL

 

Okruhy  maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

 

Autori : H. Gavlovič, S. Chalupka, J. Botto,

jazykový štýl, štýlotvorný proces.

 

Poviedka v slovenskej literatúre,

hovorový štýl, jeho žánre, súkromný list.

 

Metrika. lyrika slovenského realizmu a romantizmu ,

lexikológia, slovo, slovná zásoba – štýlové rozvrstvenie SZ.

 

Novela slovenského realizmu,

lexikológia, slovo,  druhy slovníkov.

 

Synkretizácia literárnych druhov,

prozodické vlastnosti jazyka.

 

Román v slovenskej literatúre,

syntax, vetné členy.

 

Sonet, symbol,

ohybné slovné druhy všeobecne, zameranie na podstatné mená, zámená.

 

Drámu ako literárny druh,

úvaha, úvahový slohový postup.

 

J. Kollár, J. Hollý, časomerný prozodický systém,

slovenský a český jazyk, odlišnosti a spoločné znaky.

 

Diela s tematikou vojny v slovenskej a svetovej ,

spracovávanie a uchovávanie informácií.

 

Druhy lyriky – kontrast, protiklad,

jazykové roviny, fonetika.

 

Komická dráma ,

učenie, vety podľa modálnosti, častice .

 

Druhy románu – slovenská a svetová literatúra,

administratívny štýl a jeho útvary.

 

 Nespoľahlivý rozprávač ,

 charakteristika, druhy charakteristiky, vetné sklady .

 

Voľný verš,

 krátke informačné útvary, pravopis zámen.

 

Reťazový kompozičný postup ,

opis, jednotlivé druhy opisu, charakteristika.

 

Tragická dráma v svetovej literatúre,

definujte jazyk, jeho funkcie.

 

Čistá lyrika ,

morfológia, neurčité slovesné tvary.

 

Netradičná epická próza ,

publicistický štýl a jeho žánre, príslovky.

 

Spravovanie témy vojna v tvorbe slovenských autorov – rôzne literárne druhy,

náučný štýl, číslovky .

 

Absurdná dráma ,

rečnícky štýl, diskusný príspevok .

 

Retrospektívny kompozičný postup ,

rozprávanie ako slohový postup, vety podľa členitosti a modálnosti.

    

Súčasná slovenská lyrická poézia ,

ohybné slovné druhy, jazykovedné disciplíny.

 

Štúrovská generácia,

nadvetná syntax, členenie textu.

 

Fantastická a sci-fi próza,

výkladový slohový postup, výklad a úvaha, priraďovacie a podraďovacie súvetie.

 

Detektívny román ,

administratívny štýl, životopis .

 

Všeobecné otázky literatúry, dejiny umenia a umeleckej literatúry,

 lexikológia – tvorenie nových slov.

 

Balada,

vetné členy a sklady.

 

Matičné obdobie – Město Martin,

štýlotvorné činitele, znaky rečníckeho štýlu .

  

Dráma, vznik divadiel ,

vývin spisovného jazyka do 20. storočia .

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria