Navigácia

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Základné informácie o projekte, schválenie projektu

    

Základné informácie o projekte

Názov mikroprojektuVzdelávanie v oblasti nových trendov vo výrobe, odbyte a v manažovaní vybraných podnikov cestovného ruchu v kontexte cezhraničnej spolupráce

Typ a číslo mikroprojetku: Individuálny projekt č. INT/EB/ZA/3/V/A/0186

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pre prioritnú os 3

 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Vedúci partner mikroprojektu: Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

Web vedúceho partnera: https://sosmt.edupage.org/

Partner  mikroprojektu: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr 8

Web partnera: https://gastronom.eduportal.bielsko.pl/aktualnosci

Opis mikroprojektu: Projekt vznikol ako súčasť strategického rozvoja školy. Prioritou školy je efektívne vzdelávanie a odborná príprava v oblasti obchodu a služieb.

Ciele mikroprojektu: Zvýšiť úroveň kvality odborného vzdelávania na oboch stredných školách a na lepšie možnosti uplatnenia absolventov v praxi. Podporou a rozvojom cezhraničného vzdelávania sa vyrovnajú rozdielymedzi úrovňou vedomostí a praktických zručností žiakov na oboch stranách hranice.

Obdobie realizácie: 01-2020 – 12-2020             Hodnota projektu: 29 997,24 Eur

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja: 85 % (25 497, 65 €); Štátny rozpočet: 10 % (2 999,72 €); Vlastný vklad: 5 % (1499, 87 €)

OZNÁMENIE o schválení projektu

     Oznamujeme všetkým kolegom, žiakom školy a verejnosti, že mikroprojekt, ktorý sme vypracovali v júli 2019, v rámci programu cezhraničnej spolupráce podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja s názvom:  Nové trendy v jednotlivých strediskách a v manažovaní pohostinských a ubytovacích zariadení bol schválený.

     Čo to pre školu znamená? Získa 16 ks počítačov so špeciálnym softvérom a slúchadlami, vďaka ktorým bude môcť s odborníkmi zo zahraničia realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na informačné technológie a manažérske činnosti v pohostinstve a hotelierstve. Ich cieľom je vzájomná výmena poznatkov v uvedenej oblasti a vzájomné obohatenie vedomia účastníkov spoločných stretnutí.

     Na stretnutiach dôjde aj k výmene poznatkov a skúseností v oblasti nových trendov v príprave a dekorovaní pokrmov a v ich podávaní.

     Hlavným výstupom vzdelávacích aktivít budú 2 pracovné učebnice pre odborný predmet Hotelový a gastronomický manažment, ktoré budú vydané v dvoch jazykoch a ktoré budú využiteľné pre všetky stredné a vysoké školy so zameraním štúdia na pohostinstvo a hotelierstvo.

     Uvedenými aktivitami prispejeme k dobrému menu školy a k vyššej úrovni znalostí odborných učiteľov, čo sa následne prejaví v kvalitnejšej výučbe žiakov nielen v našej škole, ale aj v partnerskej škole  v zahraničí, konkrétne v Bialsko-Bialej v Zespółe Szkół Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr 8.

Autori: projektoví manažéri

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria