Navigácia

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Odborné worshopy INTERREG - pokračovanie aktivít

      V Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine sa v dňoch 18. a 19. 11. 2020 pokračovalo v započatých vzdelávacích aktivitách realizovaných v rámci  projektu s názvom „Vzdelávanie v oblasti nových trendov vo výrobe, odbyte a v manažovaní vybraných podnikov cestovného ruchu v kontexte cezhraničnej spolupráce“ podporeného programom Interreg financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

     Aktivity boli určené pre domácich pedagogických zamestnancov  a pedagogických zamestnancov zo Zespolu Szkol Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr 8.  v Bialsko Bialej. Tentokrát boli zamerané na tvorbu strategických dokumentov a využívanie softvéru Hores + v ubytovacích zariadeniach.

     V oblasti stratégie pohostinského, či ubytovacieho podniku pedagógovia mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími odporúčanými postupmi pri jej tvorbe. Počas pracovných cvičení metódou pomenovanou „analýza SWOT“ aktívne vymedzovali a dávali do súvislostí každú jednu silnú a každú jednu slabú stránku fiktívneho podniku s každou jednou príležitosťou  a každým ohrozením plynúcimi z fiktívneho vonkajšieho prostredia. Na základe získaných výsledkov mali možnosť rozhodnúť sa pre výber konkrétneho druhu stratégie, ktorú  aplikovali do marketingového plánu a ostatných funkčných plánov zabezpečujúcich prosperitu ich fiktívneho podniku.

     Ďalšia vzdelávacia aktivita bola zameraná na nastavovanie  základných parametrov v softvéri Hores +, čím sa pedagógovia mali možnosť vycvičiť v rezervovaní pobytov hostí, ubytovávaní hostí, či vyúčtovávaní všetkých služieb čerpaných v rámci ich pobytov.

     Vzdelávacie aktivity aj tentokrát mali správnu dynamiku. Zaujímali a nenudili. A čo je hlavné, prispeli k rozšíreniu odborného obzoru zúčastnených pedagogických zamestnancov v širokej problematike pohostinstva a hotelierstva.

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.                                            Navštívte fotogalériu aktivít INTERREG

 

 

Tento projekt podporili partneri mikroprojetku Interreg V-A Poľsko - Slovensko

2014-2020-Európsky fond regionálneho rozvoja a ŽSK.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria