Navigácia

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Hotelový a gastronomický manažment - učebnica

 

Milí kolegovia, odborní učitelia, milí žiaci!

     Chcem Vám dať na vedomie, že dňa 18.12. 2020 boli vydané učebnice pre odborný predmet „Hotelový a gastronomický manažment“ prioritne určené  žiakom hotelových akadémií na Slovensku a v Poľsku. V slovenskej verzii ich vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave. V poľskej verzii Súkromná vysoká škola pedagogická v Bialomstoku. Sú recenzované uznávanými autoritami z Katedry cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Náklady súvisiace s vydaním učebníc boli hradené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg. Na Slovensku budú po pandemickej situácií distribuované do všetkých odborných škôl, ktoré ponúkajú žiakom možnosť študovať odbor hotelová akadémia. V Poľsku ich preberie zástupca Zespolu szkol gastronomicznych v Bialsko-Bialej. Jeho odborní  učitelia ich budú využívať  podľa vlastných potrieb v naplánovaných vyučovacích procesoch.

     Autori učebníc (Peter Huľo, Marta Gaplovská a Zlatica Huľová) želajú všetkým odborným učiteľom a žiakom, aby sa im dobre čítali, aby jednotlivým problematikám porozumeli a aby prispeli k ich osobnému profesionálnemu rozvoju. V prípade pripomienok vyzývajú zainteresovaných, aby ich sformulovali a odoslali na mailovú adresu: p.hulo@seznam.cz. Sľubujú, že sa každou z nich budú zaoberať a za opodstatnených okolností ich budú zakomponovávať do učebníc pri ďalších reedíciách.  

 

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

 

 

                 

 

 

Tento projekt podporili partneri mikroprojetku Interreg V-A Poľsko - Slovensko

2014-2020-Európsky fond regionálneho rozvoja.

 Názov projektu: Vzdelávanie v oblasti nových trendov vo výrobe, odbyte a v manažovaní vybraných podnikov cestovného ruchu  v kontexte cezhraničnej spolupráce č. INT/EB/ZA/3/V/A/0186.

Hlavní partneri: Európsky fond regionálneho rozvoja, Žilinský samosprávny kraj,

poľský partner Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr 8. Bialsko-Biala;

a Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria