Navigácia

Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Základné info o projekte, schválenie projetku

  

Základné informácie o projekte

Názov mikroprojektu:  Edukačné aktivity zamerané na výľobu a dekoľovanie tradičných a moderných ľegionálnych pokrmov a nápojov v euľoľegióne Beskydy

Typ a číslo mikroprojetku: Reg. č. INT/EB/ZA/3/VI/A/0265

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Vedúci partner mikroprojektu: Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

Web vedúceho partnera: https://sosmt.edupage.org/

Partner  mikroprojektu: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Technikum nr 8

Web partnera: https://gastronom.eduportal.bielsko.pl/aktualnosci

Opis mikroprojektu: Projekt vznikol ako súčasť strategického rozvoja školy. Prioritou školy je efektívne vzdelávanie a odborná príprava v oblasti obchodu a služieb.

Ciele mikroprojektu: Zvýšiť úroveň kvality odborného vzdelávania na oboch stredných školách a na lepšie možnosti uplatnenia absolventov v praxi. Podporou a rozvojom cezhraničného vzdelávania sa vyrovnajú rozdielymedzi úrovňou vedomostí a praktických zručností žiakov na oboch stranách hranice.

Obdobie realizácie: 01/2021 - 06/2021                                                                        Hodnota projektu: 39 691,60 Eur

Spolufinancovanie

Európsky fond regionálneho rozvoja: 33 737,86 €, štát.rozpočet/ŽSK: 3 969,16 €, vlastný vklad: 1984,58  €.

 

Obsah aktivít a programu:

Spolu s členmi partnerskej školy v Bialsko Bialej sa budú realizovať vo vybraných  špecifických  pohostinských zariadeniach – kolibách a salašoch prevádzkovaných vo všetkých regiónoch Žilinského kraja. Pracovné workshopy budú viesť skúsení kuchári, ktorí žiakov oboznámia s tradičnou prípravou regionálnych pokrmov a pripravia pre nich praktické cvičenia, v rámci ktorých si budú môcť precvičiť niektoré „zabudnuté“ úkony, ktoré sa v minulosti používali pri príprave tradičných pokrmov.

     Workshopy zamerané na prípravu moderných pokrmov a nápojov budú viesť skúsení odborníci z Poľska. Budú realizované v odborných učebniach vymedzených pre žiakov odboru hotelová akadémia.

    Pre žiakov – účastníkov workshopov sú v rámci realizácie projektu naplánované aj prehliadky zaujímavých miest, objektov, či udalostí pripomínajúcich regionálnu kultúru nášho kraja.

    Zaujímavosťou tohto projektu je, že na jeho realizácii sa budú podieľať aj žiaci z odboru grafik. Všetky činnosti budú zaznamenávať kvalitnými fotoaparátmi. Z vytvoreného materiálu vyrobia filmy, ktoré budú slúžiť k výučbe problematík súvisiacich s regionálnou gastronómiou.

     My, učitelia odborných predmetov sa na jednotlivé aktivity veľmi tešíme, pretože nielen našich žiakov, ale aj nás samotných obohatia v oblasti tradičnej a modernej prípravy pokrmov a nápojov. V prípade záujmu, budeme ochotní podeliť sa s našimi zážitkami a skúsenosťami so všetkými, ktorí o to prejavia záujem.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria