Navigácia

Výchovné poradenstvo

Motivačné štipendium

Výška motivačného štipendia v školskom roku 2020/2021

 

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Výška motivačného štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

 

  1. 63,76 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,

 

  1. 44,14 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške

45 % výšky životného minima,

 

  1. 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške

25 % výšky životného minima.

 

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení

neskorších predpisov, upravujú k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

 

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2020 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku

2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 

214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Podľa Zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potrebu trhu práce v školskom roku 2020/21 spĺňa podmienky v 

 

  1. ročníku odbor 3247 K technik obuvníckej výroby  a 3473 H 08 polygraf – knihár
  2. ročníku odbor  3247 K technik obuvníckej výroby a 3473 H 08 polygraf – knihár

 

 

 

 

Podrobnejšie informácieMgr. Anna Macháčková, výchovná poradkyňa

kabinet C9

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria