Navigácia

Výchovné poradenstvo

Stredoškolské štipendium

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

 

 

 

 

 

Stredoškolské štipendiá v školskom roku 2019/2020

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:

 

a) 47,98 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

 

b) 33,59 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

 

c) 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2019 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2019/2020 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 

210,20 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

146,64 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

95,96 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

 

O štipendium môže požiadať žiak, ktorého rodičia sú

A) poberatelia dávok v hmotnej núdzi, alebo

B) ich príjem za predchádzajúci kalendárny rok nepresiahol životné minimum.

 Potrebné dokumenty: 

A)

  • Potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi (aktuálne v mesiaci podania žiadosti)

  • Vysvedčenie za predchádzajúci školský rok

B)

  • Potvrdenie o príjme rodiny za predchádzajúci kalendárny rok – príjem rodičov od zamestnávateľa, výpis z daňového priznania, dávky soc. zabezpečenia, dávky PN, opatrovateľský, rodičovský príspevok, výživné,...

  • Potvrdenie o rodinných prídavkoch za predchádzajúci kalendárny rok a aktuálne v mesiaci podania žiadosti

  • Rozhodnutie súdu o výške výživného

  • Vysvedčenie za predchádzajúci školský rok

 

Informácie, tlačivá a žiadosti

 Mgr. Anna Macháčková – kabinet C 9

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria