Navigácia

Výchovné poradenstvo

Úlohy koordinátora prevencie

 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

 

Plán  prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

 

                                           Úlohy koordinátora prevencie:

 • školské poradenstvo v otázkach prevencie  závislostí
 • preventívne aktivity a koordinácia prevencie ako integrálnej súčasti výchovno – vzdelávacieho procesu
 • prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou
 • venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou
 • spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martin , ktoré poskytuje metodickú pomoc
 • spolupráca s referentom skupiny prevencie vnútorného oddelenia OR PZ v Martine

 

Plán preventívnych podujatí

 

September

 • Deň nezábudiek- zbierka
 • Žena v tiesni – predchádzanie domácemu násiliu - beseda

Október

 • Svetový deň duševného zdravia- 10.10.
 • Dni nádeje

November

 • Kyberšikana – zneužívanie mobilov, e-mailu, internet – beseda pre žiakov 2.ročníka -PZ SR
 • Koncert Ľudské práva

December

 • Červené stužky – prevencia HIV/AIDS

 

Január

 • Trestnoprávna zodpovednosť – beseda pre žiakov 1. ročníka – PZ SR
 • Dotazník -šikanovanie

Február

 • Valentín – význam priateľstva a lásky
 • Diagnóza F 50 – váž si svoje telo

Marec

 • Predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi – beseda pre žiakov 3. ročníka - CPPPaP

Apríl

 • Predchádzanie sebapoškodzovaniu a útekom z domu – práca s prezentáciou PZ SR
 • Alkohol – skrytý nepriateľ

Máj

 • Svetový deň nefajčenia – 31.5.

Jún

 • Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami – športový deň

 

V rámci uskutočňovania protidrogových  preventívnych aktivít a projektov sa budú uplatňovať len odborne garantované preventívne programy ako integrálna súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci s CPPPaP a Policajným zborom SR.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria