Navigácia

Výchovné poradenstvo

Úlohy výchovného poradenstva

 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin

 

Plán výchovného poradenstva 

                                               

 

            V zmysle POP, Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, odporúčania Odboru školstva ŽSK , AVP, Národného plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva, Revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie , Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018 , Dodatku č.1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, SOŠ a konzervatóriá a analýzy minulých rokov  sa budú plniť nasledovné úlohy:

 

Trvalé úlohy

 

1. Poskytovať informácie a poradenské služby žiakom, rodičom a pedagogickým pracovníkom SOŠ obchodu a služieb  a  OU v oblasti výchovy a vzdelávania.

2. Udržiavať kontakty s inštitúciami a organizáciami, ktoré môžu pomôcť riešiť výchovné problémy a poradenskú službu ( rodičovské združenie, úrady práce, mestské a obecné úrady, referáty starostlivosti o deti a rodinu, CPPPaP, PZ, Turčianske osvetové stredisko, Okresná     knižnica...).

     3. Zúčastňovať sa porád výchovných poradcov  organizovaných  CPPPaP a ŽSK, zapojiť sa do školiacich seminárov ku grantovým programom EU v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania, propagácii občianskej participácie mládeže a prevencii sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach.

    4. Viesť  záznamy a ostatnú pedagogickú dokumentáciu súvisiacu s činnosťou  výchovného poradcu

    5.  Priebežne venovať pozornosť protidrogovým aktivitám, prevencii sociálno-patologických javov mládeže

    6. Nástennou formou , príspevkami na web-stránke školy informovať žiakov a učiteľov o aktuálnych úlohách

    7. Pomáhať riešiť problémy študentov , zapájať študentov do diania v škole –  spolupráca so žiackou             školskou radou

   8. Sprostredkovanie prepojenia na psychologickú a inú odbornú pomoc

   9. Koordinácia integrácie  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

   10. Kariérne poradenstvo –poradensko-informačná činnosť v oblasti profesijnej orientácie a ďalšieho štúdia

   11. Vzdelávanie, profesionalizácia práce výchovného poradcu – Asociácia výchovných poradcov, CPPPaP, ŽSK, MPC

  12. Propagácia podujatí a prezentácia usporiadaných akcií na stránke školy, regionálnych masovokomunikačných prostriedkoch, resp. VÚC

 

 

Konzultačné hodiny

 

 

 

                             utorok -         9,00   11,30  hod.  -  kabinet C 12

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria