Navigácia

KUCHÁR

Základné informácie

 

Kód odboru a názov odboru: 6445 H kuchár

Dĺžka štúdia: 3 roky   

Absolvent trojročného učebného odboru 6445 H kuchár po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov s využitím nových moderných trendov v ich príprave. Pozná suroviny, nápoje a technológiu ich prípravy, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, vie zostaviť kalkulácie. Má vedomosti z  oblasti racionálnej výživy a jej zásady vie uplatňovať v životospráve. Absolvent má základné vedomosti z ochrany zdravia, z techniky obsluhy ako i základné vedomosti o bežnom a špeciálnom inventári na úseku obsluhy a jeho praktickom použití, vie uplatňovať gastronomické pravidlá pri zostavovaní jedálneho a nápojového lístka. Ovláda predpisy o HACCP a vie ich uplatniť vo svojej práci.

Odborné predmety: 

aplikovaná informatika

ekonomika

komunikácia

náuka o portavinách

náuka o výžive

osobné financie

technika obsluhy

technológia

výchova k podnikaniu

základy ubytovacích služieb

odborný výcvik.

 

Absolvent je kvalifikovaný a zodpovedný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania aj ako živnostník. Je schopný viesť vlastnú prevádzku.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria