Navigácia

GRAFIK TLAČOVÝCH MÉDIÍ

štúdijný odbor

 

  

Kód a názov odboru: 3446 K grafik tlačových médií

Dĺžka štúdia: 4 roky

Grafik tlačových médií sa v prvom ročníku oboznamuje s fotografiou, učí sa nastaviť fotoaparát, fotografovať portrét, krajinu, pohyb i kompozíciu. Každý žiak si upraví svoje fotografie v programe Adobe Photoshop, v ktorom sa učí tiež retušovať staré historické fotografie. Študent využíva školské fotoaparáty. Venuje sa s kresbe, maľbe, grafickým návrhom podľa predlohy i podľa vlastnej fantázie, najlepšie návrhy sa vytlačia (pohľadnice, kalendáre, oznámenia a i.). Oboznamuje sa so sádzacím a zalamovacím programom Adobe InDesign, kde sa učí typografické pravidlá sadzby.

Druhý ročník nadväzuje na prvý, kde sa  študent  učí vytvárať technickú prípravu zrkadla sadzby. Venuje sa sadzbe a zalamovaniu textov v grafickom programe Adobe InDesign: zmiešanej sadzbe, poradovej sadzbe, sadzbe básni, tabuliek, novín, časopisov i akcidenčnej sadzbe, kde uplatní pravidlá typografie, estetiky, dizajnu a kompozície tlačoviny. Učí sa robiť korektúru a používať korektúrne značky. Študent sa oboznámi so skenermi, naučí sa rôzne druhy skenerov, aj ich prakticky používať. Rozumie princípom fungovania skenerov, digitálnych fotoaparátov, tlačiarní, kopírovacích zariadení a osvitových jednotiek a vie tieto zariadenia obsluhovať v rámci polygrafického reprodukčného procesu. Dokáže si nafotiť snímky v teréne, spracovať ich a následne využiť pri tvorbe tlačových motívov. Zúčastňuje sa fotografických výstav a súťaží, projektov a odborných exkurzií. Naučí sa spracovať obrázky v grafickom bit mapovom programe Adobe Photoshop, kde sa oboznámi so zákonitosťami miešania farieb pri tvorbe tlačového motívu, vie farby správne používať. Ovláda pravidlá a pojmy autotypie, reprodukcie textov a obrázkov. V programe Adobe Illustrátor.

V treťom ročníku v študijnom odbore grafik tlačových médií študent využije všetky získané vedomosti o spracovaní plnofarebných dokumentov v grafickych programoch Adobe Photoshop, Adobe Illustrátor, Adobe InDesign a pripravuje dáta na osvit, učí sa ukladať dáta v správnych formátoch na externé pamäťové média a prenos dát. Rozšíri si obzor o ďalší grafický program CorelDRAW v ktorom sa učí spracovať dáta podľa použitej tlačovej techniky, pripraví dáta na osvit a tlač. Dokáže navrhnúť logo, ktoré využije v tlačovine.

V štvrtom ročníku študent vytvára publikácie, kde využije svoje vedomosti o sadzbe a zalamovaní, typografických pravidlách a korektúre. Prehlbujú svoje vedomosti o úprave a spracovaní farebných obrázkov v programe Adobe Photoshop. Vie vypracovať grafický návrh pre rôzne tlačoviny ako sú noviny, plagáty, reklamy, oznámenia, pozvánky, letáky, prospekty, diplomy, tlačivá, obaly a i. Učí sa vytvárať montážny plán, klasickú i digitálnu hárkovú montáž. Pripravuje dokumenty na digitálnu aj ofsetovú tlač. Vie zhotoviť kopírovacie podklady a tlačové formy pre základné tlačové techniky. Rozumie technológii tlače, pozná princípy tlačových techník a vie charakterizovať základné typy tlačových strojov. Vyzná sa aj v základných polygrafických materiáloch ako sú farby, fólie, papiere, svetlocitlivé materiály. Študent vie po teoretickej i praktickej stránke zvládnuť priebeh tlačovej zákazky od predlohy až po hotový polygrafický výrobok.

Odborné predmety:

aplikovaná informatika, ekonomika, grafický dizajn talčových médií, osobné financie, polygrafia, polygrafická výroba, polygrafické materiály, reprodukcia obrazu, sadzba a montáž, výchova k podnikaniu, odborný výcvik.

 

Uplatnenie absolventa: 

  • tlačiarne, reprodukčné štúdia,
  • reklamné agentúry, vydavateľstvá, marketingové štúdia,
  • vlastná podnikatelská činnosť, redakcie periodík.

 

Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, čo mu umožňuje založenie živnosti a prevádzkovanie podnikateľskej činnosti v polygrafickej oblasti. Absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na rôznych vysokých školách podľa záujmu študenta.            

                                       grafik.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria