Navigácia

PREDAVAČ

PREDAVAČ

 

Kód odboru a názov odboru: 6460 H predavač

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Absolvent trojročného učebného odboru 6460 H predavač po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy samostatne zvládne technológiu objednávania, príjmu, skladovania, ošetrovania, vystavovania a odborného predaja celého sortimentu tovaru s rozšírenými znalosťami sortimentu v daných zameraniach. Absolvent ovláda praktické činnosti skladovania tovaru, spôsoby a metódy ochrany úžitkovej hodnoty tovaru, starostlivosť o kvalitu, pozná správne označovanie akosti, vie vykonávať odbornú poradenskú službu, ovláda pracovné činnosti maloobchodu a veľkoobchodu, hospodárske písomnosti predaja pri využití výpočtovej techniky.

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Nároky sú aj na praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania.

Odborné predmety: 

aplikovaná informatika

ekonomika

hospodárska korešpondencia

komunikácia

obchodná prevádzka

osobné financie

tovaroznalectvo

výchova k podnikaniu

odborný výcvik.

 

Absolvent učebného odboru predavač je schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu má zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria