Navigácia

Návrhy projektov pre HA

Oznam pre žiakov študijného odboru hotelová akadémia

PK gastronomických a hotelových služieb pri SOŠOS v Martine pre budúci školský rok

ponúka žiakom

námety na vypracovanie projektov súvisiacich s riešením problematík v pohostinstve a hotelierstve, ktorými bude možné prihlásiť sa na súťaž SOČ, alebo na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

 

 1. Zmeny v ponuke pohostinských a ubytovacích zariadení

         (garant Dr. Huľo)

Skúmanie a porovnávanie aktuálnych trendov v ponuke vybraných pohostinských a ubytovacích zariadení v ŽSK, zisťovanie efektov plynúcich z uplatňovaných trendov – ekonomických (nové technológie – nižšia/vyššia spotreba energií) sociálnych (zvýšenie/zníženie zamestnanosti, návštevnosti...), environmentálnych

 (chránia/zaťažujú životné prostredie, ap.)

 

 1. Zmeny v dopyte po službách pohostinských a ubytovacích zariadení

         (garant Dr. Huľo)

Zisťovanie a porovnávanie zmien súčasných preferencií zákazníkov pohostinských a ubytovacích zariadení po jednotlivých službách, ich kvalite, rozsahu, ap., s preferenciami zákazníkov spred 10 rokov.

 

 1. Spokojnosť žiakov a zamestnancov stredných škôl a ostatných stravníkov so stravovaním v školských jedálňach.

         (garant Dr. Huľo)

         Zisťovanie spokojnosti jednotlivých skupín stravníkov s kvalitou podávaných jedál a nápojov v školských                 jedálňach (chuť, hmotnosť, teplota, estetický vzhľad, sortiment, spôsob podávania, vybavenie priestorov                   školských jedální, atmosféra) ich porovnávanie medzi vybranými školami v jednotlivých regiónoch ŽSK.

 1. Spokojnosť žiakov stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo a hotelierstvo s úrovňou zabezpečenia ich povinnej odbornej praxe.

         (garant Dr. Huľo)

Zisťovanie spokojnosti  žiakov s úrovňou zabezpečenia povinnej praxe a jej porovnávanie v   ostatných podobných školách  ŽSK – napr. v ktorých hoteloch žiaci vykonávajú prax, skúmanie podmienok odborného rastu, prístupov učiteľov praxe, riadiacich zamestnancov v jednotlivých hoteloch, podmienok stravovania a ubytovania počas realizácie praxe, ap.

 

 1. Využívanie informačno-komunikačných technológií v pohostinstve a v hotelierstve.

(garant Dr. Huľo)

Zisťovanie výhod plynúcich z používania jednotlivých softvérov v pohostinských a ubytovacích zariadeniach - pre hostí, zamestnancov a pre podnik, zisťovanie kvality jednotlivých softvérov, využívania rozsahu ich možností, ap.

 

 1. Úroveň  poskytovaných stravovacích a ubytovacích služieb  vo vybraných

           hoteloch ŽSK

           (garant Dr. Huľo)

Pomocou metódy Mystery shopping skúmanie kvality poskytovaných služieb vo vybraných hoteloch ŽSK, podľa vopred stanovených kritérií (znakov kvality)  – napr. prístup riaditeľa, recepčného, čašníka, resp. inej osoby prvého kontaktu k hosťovi, rýchlosť vybavenia požiadavky, vybavenie hotela, ap. Jednotlivým znakom kvality sa priraďujú body na bodovej škále, napr. od 0 – do 5. Znaky kvality sa porovnávajú v jednotlivých hoteloch a vyhodnocujú sa.

 

 1. Založenie netradičného pohostinského, alebo ubytovacieho podniku

         (garant Dr. Huľo)

Charakteristika podniku, popísanie jeho vplyvu na trvaloudržateľný (ekonomický, sociálny, environmentálny) rozvoj daného územia, založenie podniku, vytvorenie marketingového plánu, plánu výkonov, finančného plánu, ap.

 

 1. Environmentálny prístup manažmentu vo vybraných pohostinských zariadeniach.

          (garant Mgr. Vaňová)

Zisťovanie existujúceho stavu, porovnávanie prístupov, odporúčania.

 

 1. Svetová gastronómia v Martine

         (garant Ing. Brezániová)


Zisťovanie počtu a názvov pohostinských zariadení v Martine, v ktorých sa venujú svetovej gastronómii: Zisťovanie názvov a postupov príprav jedál z medzinárodnej kuchyne, skúmanie, či sú služby zabezpečované domácim personálom, alebo zo zahraničia. Vytvoriť obrazové prílohy, ap.

 

Poznámka:

Záujemcovia o vypracovanie projektov hláste sa u jednotlivých garantov, ktorí Vám podajú viac informácií k daným problematikám. Garanti Vás budú viesť, inštruovať a usmerňovať k tomu, aby projekt bol napísaný na úrovni. V prípade záujmu vykonať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou prezentácie projektu je potrebné nahlásiť to triednemu učiteľovi do konca septembra.

 

Vypracoval: PhDr. Huľo Peter, PhD.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stavbárska 11, 036 80 Martin
 • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria